مجله پارسي نامه - تمام عناوين http://Www.ParsiBlog.com/Mag/rss/خوراک خوان مجله پارسي نامه، سرويس وبلاگ نويسي پارسي بلاگ - مجله پارسي نامه - تمام عناوين fa ParsiBlog.com RSS Generator Fri, 19 Jan 2018 20:22:42 GMT پارسي بلاگ غيرقابل اعتماد http://Komeil1367.ParsiBlog.com/Posts/1439/%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84+%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af/ <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">توهيچ عهد نبستي که عاقبت نشکستي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مرا برآتش سوزان نشاندي و ننشستي</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">بناي مهر نمودي که پايدار نماند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">مرا به بند ببستي، خود از کمند برستي</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">فکر مي کنيد اين بيت ها را چه کسي سروده؟</span></p> <p><span style="font-size: medium;">...جناب سعدي.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">شايد فکر مي کنيد جناب سعدي اين ها را براي معشوقش سروده، ولي اشتياه فکر مي کنيد. آدم نه تنها براي چنين معشوق بي احساسي شعر نمي گويد، بلکه اگر دستش به او برسد، خفه اش مي کند؛ بلادرنگ.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">طبق گزارش هاي رسيده از منبع، مخاطب سعدي در اين دوبيت، &laquo;آمريکا&raquo; است. اين که چرا قرار بوده آمريکا و جناب سعدي باهم درآتش سوزان بنشينند، هيچ سند مستندي در دست نيست، اما از شواهد و قراين چنين برمي آيد که آمريکا بر اساس خوي حيله گري اش جناب سعدي را طي مذاکرات طولاني گول مي زند، او را درآتش سوزان مي نشاند، بعد هم باکمند مي بندد و خودش فرار مي کند. مي گويند جناب سعدي توسط جناب مولوي از آتش نجات پيدا مي کند و به خاورميانه آورده مي شود تا از گزند آمريکا درامان بماند. شايد يکي از دلايل کشيده شدن پاي آمريکا به خاورميانه هم همين باشد. ظاهراً جناب مولوي سخت نسبت به آمريکا بي اعتماد بوده و درباره اش گفته:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">عهد او سست است و ويران و ضعيف</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گفت او زَفت و وفاي او نحيف</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;">در اين جا بايد فرصت را غنيمت شمرد و در سالگرد امضاي برجامِ بي فرجام به مسؤولاني که با همه ي هشدارها، باز به آمريکا اعتماد کرده و مي کنند تذکر داد که:</span></p> <p><span style="font-size: medium;">اولاً بي وفايي اين کدخدا چيزتازه اي نبوده و براساس آن چه که دربالا آمد، حداقل به قرن هفتم هجري برمي گردد. بي شک اگر در تاريخ بيشترکنکاش کنيم مي توانيم ردّ اين حيله گري ها و بيوفايي ها را تا عهد باستان هم دنبال کنيم.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">ثانياً نشان مي دهد آمريکا از اول هم با ايراني جماعت مشکل داشته وهنوز هم دارد؛ حتي با يک شاعرش.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">حالا هي برويد دور ميز مذاکره با آمريکا بنشينيد و تمام قدرت، شوکت، عزت و عظمت بيکران به وجود آمده در اين سي و اندي سال و نيز منابع، فناوري هسته اي، حوض آب سنگين، ديگ کيک زرد و اورانيم غني شده اي را به باد فنا بدهيد که مي توانستيم با آن خيلي کارهاي خوبِ بازدارنده براي خودمان انجام بدهيم.</span></p> <p><strong><span style="font-size: small;">(15/8/96)</span></strong></p> Fri, 19 Jan 2018 19:58:00 GMT اسيري http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/531/%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d9%8a/ <p><br />(به مناسبت سومين سالروز پرواز جاودانه ي استاد)<br />__________________________________________<br />*اشاره:<br />در سالهاي آغازين دهه ي 60 که از کاشان به تهران کوچيده بودم،استاد عباس مشفق کاشاني(اعلي الله مقامه الشّريف) بي هيچ توقع و چشمداشتي از من حمايت و مرا به راههاي درست تعامل با شاعران تهراني هدايت مي کردند.استاد فقيد ، الحق که از حيث معنا بر گردن من حقّ پدري داشتند که شرح آن در مجموعه خاطراتم از آن نحرير مقدام و انسان شريف والامقام آمده است.يک روز به پاس زحمات آن استاد بزرگ ، مثنوي موشّح ذيل را سرودم و تقديمشان کردم:<br />___________________________________________<br />به دل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر&nbsp;&nbsp; چه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جاودانه اي&nbsp; دارم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />خوشم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; يار و انيس&nbsp;&nbsp;&nbsp; يگانه اي&nbsp; دارم<br /><br />روان&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگرچه سرشکم ز ديده&nbsp; چون درياست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />دلم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکسته&nbsp;&nbsp;&nbsp; به سنگ حوادث دنياست<br /><br />اميدوار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از آنم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همدمي است مرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />به زخمهاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل خسته مرهمي است مرا<br /><br />يکي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعد پدر ، کو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بمرد&nbsp;&nbsp; بي هنگام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />نکرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; يادِ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; من&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنج&nbsp;&nbsp; ديده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ايام<br /><br />اسير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خيالات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خويشتن&nbsp; بودم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />کسي مباد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به آن حالتي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp; من بودم<br /><br />سياه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غم&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اندوه ، روزگارم&nbsp;&nbsp;&nbsp; بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;به&nbsp;&nbsp;&nbsp; کنج عزلت&nbsp;&nbsp;&nbsp; خود ، آه و ناله&nbsp;&nbsp;&nbsp; کارم&nbsp;&nbsp; بود<br /><br />تلاش من&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اين بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گاه&nbsp;&nbsp; برنايي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />که&nbsp;&nbsp;&nbsp; روزگار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سر&nbsp; آرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کنج&nbsp;&nbsp; تنهايي<br /><br />اميد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هيچ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحوّل&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp; نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حالم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />شکسته&nbsp; بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو مرغي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمانه&nbsp; بالم را<br /><br />دلم به محبس تن&nbsp;&nbsp; سهره ي&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسيري&nbsp;&nbsp; بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />که هر کلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; گوشش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفير تيري بود<br /><br />عجيب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوره ي&nbsp;&nbsp; برنائي ام&nbsp; هدر&nbsp; مي رفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />چه خوب بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پسر&nbsp;&nbsp; نيز&nbsp;&nbsp;&nbsp; با پدر&nbsp; مي رفت<br /><br />به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حال زار&nbsp; من خسته دل&nbsp; نسوخت دلي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />که هردلي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به گرو بود&nbsp;&nbsp;&nbsp; باخوش آب و گلي<br /><br />امير&nbsp;&nbsp; قافله ي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دردهاي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بودم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;سزاست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گويم اگر&nbsp;&nbsp;&nbsp; خود بلاي خود بودم<br />|<br />سلام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صميمانه ام&nbsp;&nbsp; نداشت جواب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />عذاب&nbsp;&nbsp; بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوره ي&nbsp;&nbsp;&nbsp; شباب ، عذاب<br /><br />مسير&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زندگي ام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تيره&nbsp;&nbsp; بود&nbsp;&nbsp; و ناهموار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />نه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خبر&nbsp;&nbsp; داشتم&nbsp; نه از رهوار<br /><br />شبانه روز ِ&nbsp;&nbsp;&nbsp; من&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اينگونه&nbsp;&nbsp; بود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا روزي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;گرفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دست&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آشناي&nbsp;&nbsp; دلسوزي<br /><br />فلک به گردش خود ، روي خوش نشانم داد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />که&nbsp;&nbsp;&nbsp; از&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزند&nbsp;&nbsp;&nbsp; حوادث&nbsp;&nbsp;&nbsp; خط&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امانم داد<br /><br />قيام&nbsp; نور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به&nbsp;&nbsp; ظلمت سراي&nbsp;&nbsp;&nbsp; خود&nbsp;&nbsp; ديدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;دگر شدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چو&nbsp;&nbsp;&nbsp; رخ&nbsp;&nbsp;&nbsp; آشناي&nbsp;&nbsp; خود&nbsp;&nbsp; ديدم<br /><br />کوير&nbsp;&nbsp; تشنه ي&nbsp;&nbsp; جانم&nbsp;&nbsp; بدل به&nbsp;&nbsp; گلشن شد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;سحاب&nbsp; رحمت حق&nbsp;&nbsp; يار مشفق&nbsp;&nbsp; من شد<br /><br />از&nbsp;&nbsp; آن زمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرا&nbsp;&nbsp;&nbsp; بود&nbsp;&nbsp;&nbsp; رنج وافره اي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />به لطف دوست&nbsp;&nbsp; نمانده ست غيرخاطره اي<br /><br />شد آن زمان&nbsp;&nbsp; که&nbsp;&nbsp; به هر کوي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دربدر بودم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />پي&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوازش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رويايي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پدر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بودم<br /><br />اگر&nbsp;&nbsp;&nbsp; پدر&nbsp;&nbsp; ز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرم&nbsp;&nbsp;&nbsp; رفت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در جوانسالي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;به حقّ&nbsp;&nbsp; من&nbsp;&nbsp;&nbsp; پدري&nbsp; مشفقم&nbsp;&nbsp; کند&nbsp; حالي<br /><br />نيايد آن که&nbsp;&nbsp;&nbsp; شود&nbsp;&nbsp; سايه اش کم ازسرمن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />هماره&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باد&nbsp;&nbsp; سلامت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وجود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رهبر من<br /><br />يگانه يار!&nbsp;&nbsp; تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; را&nbsp;&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چکامه ي&nbsp;&nbsp; تبجيل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />چگونه مدح کند &laquo;خوش عمل&raquo;&nbsp; به طبع کليل؟<br /><br />#عباس_خوش_عمل_کاشاني<br />67/3/30-دوشنبه عصر-تهران</p> Fri, 19 Jan 2018 19:56:00 GMT معجزه ي عشق http://termehsoltani.ParsiBlog.com/Posts/137/%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87+%d9%8a+%d8%b9%d8%b4%d9%82/ <p>نام تو&nbsp; اي عشق؛</p> <p>آن مهر لايزال خفته در حنوطيست،</p> <p>که حتي تن بي جان نموتان اين ديار هم</p> <p>بسيچ بازگشتي دوباره به دنيا مي شوند؛</p> <p>و در ساز شور،</p> <p>تا ابلق خواب آلود صبحگاه،</p> <p>با مرسلان شفقت مي رقصند؛</p> <p>و خورشيد و دهر،</p> <p>از براي صنع نکوي روي تو</p> <p>تعظيم مي کنند.....!</p> <p>حنوط: نوعي ماده ي خوشبو</p> <p>بسيچ: آماده شدن براي سفر</p> <p>ابلق: مقصود، همان هواي گرگ وميش است</p> <p>&nbsp;</p> <p>*****</p> <p>"ترمه سلطاني هفشجاني"</p> Fri, 19 Jan 2018 19:56:00 GMT نزاع حق و باطل http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1061/%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9+%d8%ad%d9%82+%d9%88+%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%84/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">در داستاني عبرت آموز نقل شده؛ مردي از اهل کوفه بعد از جنگ صفين، با شتر ماده خود به شام مسافرت نمود. <span style="color: #ff0000;">در آنجا مردي از اهل شام به او درآويخت و ادعا کرد که شتر (ماده) مرد کوفي از آن اوست که بعد از جنگ صفين به غارت برده است</span>. نزاعشان بالا گرفت و هر دو به نزد معاويه رفتند. مرد شامي پنجاه نفر شاهد به محکمه آورد و آنها شهادت دادند، که اين شتر ماده، از مرد شامي است، <span style="color: #0000ff;">لذا معاويه حکم به نفع مرد شامي داد و شتر از مرد کوفي گرفته شد</span>!<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/38k0_4.gif" alt="ک" width="290" height="358" /> </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">با متفرق شدن مردم، مرد کوفي به معاويه گفت؛ مگر مرد شامي ادعا ننمود که شترش نر است، پس چرا شتر ماده مرا به ناحق به او دادي؟! معاويه به مرد کوفي گفت؛ حکمي داده ام و برگشت ندارد! <span style="color: #ff0000;">آنگاه معاويه به مرد کوفي گفت: شترت چقدر ارزش داشت؟ و بيش از قيمت شتر به او داد و گفت؛</span> <span style="color: #0000ff;">"برو و به علي بگو؛ من براي جنگ با علي (عليه السلام) صدهزار سرباز شامي آماده کرده ام که حاضر نيستند فرق بين شتر نر و ماده را بدانند"</span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">عده اي از مردم مشهد در مورخ 7 دي ماه 96 به خيابانها آمده و خواستار توجه دولت به وضعيت معيشت مردم و اشتغال جوانان شدند، اما مسئولين دولتي، مطالبات بر حق مردم را برنتافتند و لذا معاون اول رئيس جمهور آقاي اسحاق جهانگيري که برادرشان به جرم اختلاس در زندان مي باشد!، با بهره گيري از سياست معاويه، نظام اسلامي را در 8 دي 96 تهديد و گفت: &laquo;<span style="color: #0000ff;">امروز کساني اين مسائل را بهانه کرده&zwnj;اند و باني حوادثي شده&zwnj;اند که ابعاد و زواياي ديگري دارد و <span style="color: #ff0000;">بايد بدانند دود اين حوادث به چشم خود آنها خواهد رفت</span> چرا که وقتي جريان اجتماعي ايجاد شد و به سطح خيابان رسيد قطعا کساني که آن را شروع کرده&zwnj;اند کنترل کننده آن نخواهند بود و ديگران سوار بر آن موج خواهند شد</span>.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">در غروب نهم دي ماه 96 تنها يک روز بعد از تهديدات اسحاق جهانگيري، افرادي که فرق بين شتر ماده و نر را نمي دانستند، با هدايت برخي از دشمنان خارجي و جريان زر و زور و تزوير داخلي، برخي از شهرهاي کشورمان را دچار آشوب و اغتشاش کردند، <span style="color: #ff0000;">ولي چون فتنه 96 عقبه ي قدرتمندي همانند مرحوم هاشمي رفسنجاني در فتنه 88 نداشت، فتنه بزودي فروکش و با حضور ميليوني ملت، آرامش بر کشور حاکم شد</span>.<br /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">بعد از فتنه 96 بايد از حسن روحاني و اسحاق جهانگيري پرسيد، چرا شما عده اي از جوانان و نوجوانان را فريفتيد تا بجاي مطالبه از ناکارآمدي و خيانتهاي دولت غربزده ي شما، بر عليه ارکان نظام اسلامي شعارهاي هتاکانه سردهند</span>؟! تا از اين رهگذر، ديگر کسي متعرض خيانتهاي متعدد جريان زر و زور و تزوير دولت اعتدال، نگردد؟! <span style="color: #0000ff;">آيا قصد شما بر اين بود، که همچون، جريان کيف انگليسي و قصه تلخ مشروطيت، با سوء استفاده از حضور اغتشاشگران، حاشيه امني براي خيانت بيشتر به کشور، براي خود مهيا نمائيد</span>؟! زهي خيال باطل، زيرا ملت ايران، همانگونه که در مقابل شما در فتنه 88 ايستاد، اين بار هم اجازه ندادند، تا جريان منافق اعتدال، مسير زلال انقلاب اسلامي حضرت روح الله را به بيراهه بکشاند. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">آري؛ اگر معاويه در جنگ صفين، با حمايت برخي از سُست عنصرهاي سپاه علي عليه السلام، حکميت را بر آن امام مظلوم تحميل نمود، اما در اينجا، ملت با بصيرت ايران انقلابي، فتنه 96 را در هم شکست <span style="color: #800000;">و معاويه ها، با تعدادي سُست عنصر فريب خورده، در اجراء اهداف رژيم صهيونيستي و شيطان بزرگ، ناموفق بودند</span></span><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">!</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام </span></strong></span></p> Fri, 19 Jan 2018 14:26:00 GMT براي آقاي مديري http://montazeremontazer.ParsiBlog.com/Posts/192/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d8%a2%d9%82%d8%a7%d9%8a+%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a/ <p>آقاي مديري! لطفا قبح خطا را نشکنيد.&nbsp;</p> <p>ديشب برنامه دورهمي درباره مسئوليت پذيري بود. سئوالها از چند تن از ميهمانان به گونه اي بود که در حين صحبت اعتراف مي کردند که چند بار در حين کار کم کاري کرده و يا از کار در رفته اند و بخاطر همين هم بقيه مخاطبين آنها را تشويق مي کردند و در نهايت هم جايزه مي گرفتند!</p> <p>علي رغم توانايي قابل تحسين آقاي مديري در طنزپردازي، گاهي از اوقات در برنامه هايشان، قبح برخي از خطاها و اشتباهات شکسته مي شود و حتما اين نوع نگاه اثر نامطلوبش رو بر روي جامعه و افراد آن هم خواهد گذاشت. خيلي خوب است که دقت بيشتري در نوع سئوالات مطرح شده در اينگونه برنامه ها انجام شود.&nbsp;</p> <p>بايد دقت کنيم که در نگاه ديني نيز کوچک شمردن گناه و يا ابراز گناه براي غير خدا در صورتي که به اصلاح فرد نينجامد، گناه است و چه بسا همين کوچک شمردن ها بزرگترين گناهان باشد ،چه رسد به اينکه در جمع ميليوني مطرح شده و تشويق ديگران را هم به همراه داشته باشد. چرا که در اين صورت خداي نکرده باعث عادي شمردن و تکرار گناه نيز مي شود.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 19 Jan 2018 14:24:00 GMT عبادتي به نام مادري http://rezvane.ParsiBlog.com/Posts/12/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%aa%d9%8a+%d8%a8%d9%87+%d9%86%d8%a7%d9%85+%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%8a/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بسم الله...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">يادمه مجرد که بودم زمان دانشجويي که از خانواده ام دور بودم مواقعي که خيلي دلم ميگرفت و هيچي آرومم نميکرد، صبح اول وقت بلند ميشدم ميرفتم حرم خانم حضرت معصومه سلام الله عليها، بعد از زيارت ميرفتم ايوان آينه منتظر ورود يک عالم بزرگ ميشدم. حضرت آيت الله بهجت هر روز بين ساعت هفت تا هشت صبح وارد حرم بي بي ميشد. منم از ايوان آينه با فاصله ايشون را نگاه ميکردم تا زماني که از صحن عبور ميکردند و به ورودي آقايون ميرسيدند. بعد از ديدن ايشون واقعا آروم ميشدم؛ حقيقتاً همانطور که شنيده بودم نگاه به چهره ي عالِم عبادت است و اين را از آرامش درونم ميفهميدم.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">الان ديگه مدتهاست در شهر مقدس قم نيستم، و امکان ديدار علماء را ندارم. حضرت آيت الله بهجت هم که ديگه بين ما نيستند که دلمون خوش باشه گهگاهي توفيق ديدار ايشون را پيدا مي کنيم؛ اما خداي مهربون اين محروميت و سلب توفيق را به شکل ديگه اي برام رفع کرده، و اون چيزي نيست جز چهره ي پاک و معصوم دخترام، خصوصا کوچيکتره که با هر نگاهش همه ي غمهاي دنيا رو از دلم بيرون ميکنه.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نميدونم چه رازي در مادري نهفته است که حتي در بدترين شرايط روحي هم که باشم همين که نگاهم به چشمهاي زيباي دخترم گره ميخوره، با نگاه معصومش تمام غمها از دلم بيرون ميره و آرامشي خاص پيدا ميکنم، درست مثل همون آرامشي که بعد از ديدار آن عالم بزرگوار داشتم. گويي نگاه کردن به فرزند هم عبادت است. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هميشه با خودم ميگفتم احتمالا علت اينکه نگاه کردن به عالم عبادته، اين باشه که با ديدن چهره اي يک عالم دين ياد خدا ميافتيم.&nbsp; چرا که به فرموده ي خداوند در قرآن؛ &laquo;<span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #008000;">أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ</span><span style="color: #000000;">&raquo; (1) با ياد خدا، </span></span></span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دلها آرام ميگيرد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;">با اين حساب چون کودک هم پاک و معصوم است، ما را به ياد خدا مياندازه و دلهاي ما با ديدنش آرام ميگيره و اين مثل عبادت در راه خداست.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;">شايد مادري از اين موضوع ناراحت باشه که از وقتي بچه دار شده فرصت کمتري براي نشستن پاي سجاده و راز و نياز با خدا داره، ديگه فرصت زيارت جامعه کبيره خوندن نداره، کمتر ميتونه ختم قرآن برداره و از خيلي ثوابها محروم شده! ولي اين طرز فکر اشتباهه! چه بسا اجر يک مادر که تمام وقتش را صرف بزرگ کردن فرزندش و تربيت صحيح او ميکنه بيشتر از کسي باشه که ساعتها مناجات ميخونه و پاي سجاده است.</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>سجاده ي يک زن بعد از ازدواج، به وسعت چارديواري خونه شه.</strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;"><br /></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;">پ.ن:</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff; word-spacing: 7px;"><span style="color: #000000;">(1) سوره رعد، آيه 12<br /></span></span></span></span></p> Thu, 18 Jan 2018 15:45:00 GMT يه مناجات شب يواشکي http://etrezohoor.ParsiBlog.com/Posts/916/%d9%8a%d9%87+%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%b4%d8%a8+%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%8a/ <p>" وقف شده محبوب"</p> <p>ساعت1:1 بامداد.</p> <p>زيرپتو&nbsp;تن نهيف به خودش جمع شده و آروم اروم ميلرزه معمولا</p> <p>&nbsp;شبا عاشقا ياد معشوقشون ميفتن...</p> <p>معمولاشبا دلم براي معشوقم تنگ ميشه....غرق از اشک.</p> <p>ظلمت نفسي...به خودم بد کردم...(گريه)</p> <p>يانور النور يا نور فوق کل نور...ظلمت نفسي يا افوّ و ياغفور...</p> <p>به آيه ي توبو اله اللهت قسم ديگه ميخوام اوني که تو ميخواي بشم...( اشک....)</p> <p>خبردااري</p> <p>&nbsp;يا عالم الغيوب تنگه</p> <p>&nbsp;دلم يا کاشف الکروب اميد</p> <p>&nbsp;من يا سامع الدعا......</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>&lt;**&lt;** ادامه مطلب... **&gt;**&gt;</p> <p>چقدطعم عشقت شيرينه وقتي پروانه ي وجودم ميسوزه و حرارتش وجودمو گرم ميکنه..</p> <p>ياتواب&nbsp; يا غافر الذنب الکبير...اي خدايي که گناه بزرگو مي&zwnj;بخشي...</p> <p>من امشب سرم پايينه</p> <p>من ميدونم چيکار کردم با خودم (غرق در اشک)....</p> <p>گيرمکه تو از سر گنه در گذري</p> <p>زان&nbsp; شرم که ديدي که چه کردم چه کنم...&zwnj;</p> <p>اين شعر شمارو هم زجر ميده؟</p> <p>چه زيبا مي&zwnj;گفت استاد که کسي که مناجات مي&zwnj;کنه جوري گريه کنه که انگار از معشوقش دوره، دلهره داشته باشه نکنه تحويلش نگيره ( گريه...)...</p> <p>ترساينکه روشو ازش بر گردونه چه کنه....!؟</p> <p>تومناجات شعبانيه هست که اگه منو بسوزوني اشکال نداره ولي من به همه ميگم که چقد خدامو دوست دارم........</p> <p>چقدبده آدم بسوزه از اينکه محبوبش کاري رو دوست نداشته انجام داده و از همه بدتر اون ديده....( اشک...).</p> <p>حالاچجوري از دلش در بياره!؟؟؟؟( لرزش تن و اشک....)..</p> <p>.نميدونم چي بگم ديگه...</p> <p>آدمخسته ميشه گاهي از اين همه بديش...</p> <p>ازاينکه چقدر زندگيش دوره از رؤيايي که از بچگيش ارزوش بوده.....&zwnj;..شهادت</p> <p>دعاکنيم يه همسفر و ياري نصيبمون بشه که از خدا دورمون نکنه...&zwnj;&zwnj;.</p> <p>باورکنيد خيلي کم شده تو اين دوره زمونه کسي که از خدا دورت نکنه....</p> <p>دارمميبينم اطرافمو.......</p> <p>دينکامل ميشه ولي اينکه روز به روز از مقصد و هدف دورتر بشي به بيراهه ميري....و ديگه سخته برگردي....&zwnj;.&zwnj;</p> <p><span style="font-size: 12px;">رفقا به چادر و ريش و حجاب و اينا فقط انتخاب نکنيدمتوسل بشيد که بهترين رو سر راهتون قرار بدن ، کسي که با هر شرايطي باشه شما قبول کني</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">کسي که مطئن باشي باهاش به آقا مي&zwnj;رسي...</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">ميدونم اينارو ميدونين ولي....</span></p> <p>امروز به</p> <p><span style="font-size: 12px;">&nbsp;ناتواني و ضعف بدنم بيشتر پي بردم يعني هرروز دارم بيشتر ميفهمم....</span></p> <p>وقتي آتيش به صورت خود به خودي شعله ور شد تو صورتم و....<br />خداي رحمانم هرچقد</p> <p>&nbsp;که بسوزونيم و عذابم کني ذره اي عشقم نسبت بهت کمتر نميشه و هر ثانيه بيشتر ميشه...</p> <p>تازهچه بهتر که تو عشقت بسوزونيم...<br />ببخشيد ،بزرگم زياد حرف زدم مثل هميشه....کمک کن تا به عمل هم ثابت شوند....( اشک)<br /><br />و اما دوستان. و رفقا حتما مناجات با خدا+روضه (قرآن به سر گرفتم .&zwnj;...)از حاج ميثم رو دانلود بفرماييد و در دل تاريکي شب گوش بديد<br />حالتونو عوض ميکنه</p> <p>درسته مال ماه مبارکه ولي شما اين شبا گوش کنيد...<br />والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته<br />1:29 بامداد28دي 96پنجشنبه<br />توسط يه عاشق...&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 18 Jan 2018 15:44:00 GMT دلم گرفت http://mosa38.ParsiBlog.com/Posts/18/%d8%af%d9%84%d9%85+%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa/ <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>دنبالت از بس که دويدم دلم گرفت<br /></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>وقتي به پايت نرسيدم دلم گرفت</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>چشمت قشنگ بود تعجب نمي کنم</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>از اينکه لب را نگزيدم دلم گرفت</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>باغ لبت غنچه سرخ وسفيد داشت</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;يک دم از آن غنچه نچيدم دلم گرفت</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>طنازي ناز نگاهت قشنگ بود </strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>ناز نگاهت نخريدم دلم گرفت</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>ترسيدم ازچشم تواماپلنگ وار<br /></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>مانندآهو&nbsp; نچميدم دلم گرفت</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>پشت سرم آمده بود ي شبيه غم<br /></strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>ترسيدم اما نپريدم دلم گرفت</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong>موسي عباسي مقدم</strong></span></div> Wed, 17 Jan 2018 11:03:00 GMT گنجشکها را فراموش نکنيم http://golsoo.ParsiBlog.com/Posts/77/%da%af%d9%86%d8%ac%d8%b4%da%a9%d9%87%d8%a7+%d8%b1%d8%a7+%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4+%d9%86%da%a9%d9%86%d9%8a%d9%85/ <p>&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: small;"> اون موقعها يعني عهد بوق که ما بچه بوديم، البته شما رو نمي دونم، رسانه ها و اطلاع رساني اينقدرها پيشرفته نبود... . شهر ما و البته شهر شما رو نمي دونم، تو زمستوناي سخت و سرد دماش تا منفي خدا درجه تو روز هم ميرسيد، شبها که بماند... . خداييش اون موقعها زمستونا زمستون بود. الان هيچي مث اون موقعها نيست. تو زمون ما يعني عهد بوق، سرويس مدرسه و يکي بياد ببره مدرسه و بيان دنبالت و از اين لوس بازيا خبري نبود. کلا ما از ابتداي خلقتمون مرد به دنيا مي اومديم.... . خلاصه يه روز زمستوني، يه روز صبح پر از برف از اين ور شهر رفتم اون ور شهر مدرسه و تازه وقتي رسيدم فهميدم به دليل بارش برف مدرسه تعطيل مي باشد... تو سرماي زمستونم که هيجا خونه نميشه. دوباره از اون ور شهر برگشتم اين ور شهر و يه ساعتي رفت و برگشتم طول کشيد... . رسيدم دم در خونه و هر چي زنگ خونه رو زدم کسي وا نکرد... . خدا خيرش بده اوني که تلفن همراه رو اختراع کرد، فقط حيف يکم دير اختراع کرد... . اون روز اگه تلفن همراه بود من تا ظهر دم در خونه يخ نمي زدم... . نزديک ظهر مادرم اومد و منو که صورتم از شدت از سرما سوخته بود نگاه کرد، آهش دراومد. بيچاره فکر کرده بود مدرسم، رفته بود کوپن( نوعي يارانه) بگيره. از اون روز که يخ زدم، هر وقت گنجشک مي بينم دلم به حالش مي سوزه. نه چون پرنده هاي کوچولويي هستن، به نظرم مظلوم ميان... . عين ما عهد بوقيا.... </span></p> <p><span style="font-size: small;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMZXv4I_HrKBmmSBE3PuQ9g_zGt6yq07qXYu4X89FspP3WgcD-" alt="" width="184" height="274" /><br /></span></p> Wed, 17 Jan 2018 11:02:00 GMT ابهامات ومباحثاتي در مورد رهبري http://mahdimeshkaat.ParsiBlog.com/Posts/267/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa++%d9%88%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d8%aa%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d9%8a/ <p><strong><span style="color: #99cc00;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">يادآوري:</span></span></strong></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br /> * انگيزه ي اين جانب در حمايت از رهبري ـ بين خود وخدايم ـ چيزي جز اين نيست که چند وقتي ست، حقيقتا و از بُن جان به ايشان اعتقاد پيدا کرده ام؛ و دفاع از اين ولايت را عين دفاع از حريم ولايت امام مهدي عليه السلام، و ايشان را مهم ترين زمينه ساز تمدن اسلامي موعود مي دانم. اکنون&nbsp; يک خوبي اين فضاهاي مجازي همين است که مي توانيم عقايد وايده هاي خود را به معرض نقد ديگران بگذاريم.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> * در پست هايي توضيح داده ام که: به اعتقاد ما تمام مفاسد ومشکلات کشور، مشکلات ومفاسدي ساختاري بوده، و نتيجه ي حاکميت الگوي غربي، يعني: ليبرال دموکراسي ست؛ خصوصا که اين ساختار موجود نيز مبتني بر فرهنگ وانديشه ي سرمايه داري غرب، وهمراه با خلق وخوي اشرافيگري مي باشد. همچنين وبر همين اساس است که ايده ي "کابينه ي ولي فقيه" را مطرح کرده، و در آنجا توضيح داديم که تنها راه نجات کشور در مديريت ولي فقيه است(لطفا پست را مطالعه کنيد)</span></span></span></p> <p><span style="background-color: #ffffff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">*در فيسبوک برخي از استادان دانشگاه، به نقد ايده ي بنده، در خصوص" کابينه ولي فقيه" پرداختند؛ دوسه روزي اين مباحثات طول کشيد وسرانجام(باپاسخ هاي پاياني که داده شد) صحنه&nbsp; بحث را ترک کردند. حال از انجا که برخي &nbsp;مخاطبان گرامي اين وبلاگ هم کمابيش نظير همين پرسش هارا مطرح مي کنند، بخش اصلي آن مباحثات را در اين جا هم مي اورم. البته &nbsp;مي خواستم عين مباحثات را در اين جا کپي کنم؛ اما ممکن &nbsp;ست رضايت نداشته باشند..</span></span></p> <p><strong><span style="color: #3366ff;">محور بحث ما:</span></strong></p> <p>عمده ايراد ونقد جناب استاد ح.م و خانم دکتر ن.ب اين بود که : پس از ارائه ي ليستي از آمار وارقام بيکاري وتورم و اعتياد و طلاق، فسادبانکي و ... مي گفتند: &nbsp;اينهمه فساد و اشکالات در کشور است، درحالي که تمام قواي سه گانه زير نظر رهبري هستند؛ مگر تمام سه قوه زيرنظر رهبر نيست؟ مگر رهبري ولايت مطلقه &nbsp;ندارند؟ چرا رهبري پاسخگو نيست؟ چرا احساس عصمت دارد؟ چرا بجاي حل مشکلات ومعضلات کشور، سرگرم فلسطين وعراق وسوريه ....شده است؟؟؟؟؟</p> <p>(يادآوري: البته &nbsp;خانم ن.ب. که ظاهرا &nbsp;خود از دانش اموختگان حوزوي هم بوده است، با تندي و توهين و جنجال سازي هاي خاصي اين مطالب را مطرح مي کردند...)</p> <p>پاسخ:</p> <p>1.آمار وارقامي که تنها جزئي از آن را اشاره کرديد؛ همگي محصول وميراث ساختار اختاپوسي غرب زده، و تکنوکرات وليبرال مسلکي ست که شما گاه از آن ها دفاع کرده؛ و از تدبير وبصيرت! ومديريت آن ها دم مي زنيد. همان مديريتي که زماني با وقاحت تمام، علنا اعلام کرد: &laquo;خلق ثروت وايجاد توسعه، ولو به قيمت لِه شدن مردم ضعيف زير چرخ توسعه!!&raquo;....&nbsp;</p> <p>نهايتا موضوع سخن ما همين بود که : عمده ي مفاسد و مشکلات کشور ما، مشکلات ومفاسدي ساختاري هستند و نتيجه ي همين ساختار طاغوتي وغيرمردمي ست...با لفاظي و فرافکني، و اتهام زني چيزي تغيير نمي کند.</p> <p>2.رهبري معصوم نيست وادعاي عصمت هم ندارد. اما برخلاف خيلي ها، اشرافگرا و چپاولگر، و ديکتاتور و مرعوب غرب هم نيست. مردم از طريق خبرگان براو نظارت دارند.پاسخگويي ايشان هم به طور سيستماتيک، دربرابر نهادهاي مربوطه، خصوصا دربرابر خبرگان ملت است. مگر اينکه شما توقع داشته باشيد تا در برابر شما هم پاسخگوباشند(؟). نهادهاي ديگر ورسانه ها و همچنين نهادهاي غير دولتي مثل مراجع تقليد و علما و اساتيد دانشگاه هم همواره ايشان را به نقد وچالش کشيده اند. ادعاي "خطاهاي بزرگ و ويرانگر" وساير تهمتهاي کليشه اي وبي اساس درمورد ايشان نيازمند اثبات است. با ميتينگ و جنجال وپروپاگاندا اثبات نمي شود.کمي احتياط کنيد اينهمه بي پروايي هنر نيست.<br />3. مفاسد اقتصادي کشور ـ به اعتراف دوست ودشمن ـ چاره اي جز "اقتصاد مقاومتي" ندارد. مظلوميت رهبري در همين جا معلوم ميشود که سالهاست فرياد مي زنند: اقتصاد مقاومتي! ممنوعيت ورود قاچاق! ..حتي گفتند اين اجناس قاچاق را آتش بزنيد! ولي تازه ميشنويم که آقايان فروش کالاي قاچاق را آزاداعلام ميکنند!!!!(؟؟؟؟) رهبري مي گويد: حمايت از توليد ملي! اصل44... يا مثلا آن توصيه ها و نکات دقيق ومشکلگشا&nbsp; را در مورد برجام کردند؛ کو؟چه شد؟ چه کسي مسئول اجراست؟چه کسي بايد پاسخگوي اجرا نکردن باشد؟ اينها مطالبات مردم و رهبري ست. اينها نوشداروي بيماري هاي مهلک فرهنگي واقتصادي ماست. ... <span style="color: #ff9900;">تاوقتي 91درصد بودجه مملکت و تمام ارگانها وسازمان ها وادارات، دست نااهلان و مرعوبان آمريکا و برجامگراياني ست که خيلي از آنها نه رهبري را قبول دارند، ونه حرف شنوي از ايشان دارند؛ چه مي شود کرد؟</span></p> <p>4.شوراي نگهبان زيرنظر رهبر است اما آيا واقعا مجري آرزوي واقعي ايشان هم ميتواند باشد؟ اگر مي تواند، پس چرا بني صدرها ورجوي ها و خاتمي ها وموسوي ها و ساير کساني که درتقابل با رهبري بوده اند از صافي آن عبور مي کنند؟ آيا اين ديکتاتوري ست؟!.... انصاف بدهيد، رهبري فقط هرجا که خطر جدي احساس کند ـ مثل قضيه ي ورود مجدد احمدي نژاد به انتخابات، يا معاونت مشائي ـ مجبور به دخالت مي شود.(در&nbsp; ويکي پدياي فارسي، ذيل" حکم حکومتي" سرچ کنيد، کل حکم هاي حکومتي رهبر، در طي اين سه دهه، پنج شش تا بوده است!!آن هم در مواقع بحران. اين است ديکتاتوري مورد نظر شما؟) &nbsp;</p> <p>&nbsp;5..درمورد فسادبانکي وساير مفاسد هم پاسختان را در مسئله ي اقتصاد مقاومتي دادم. وظيفه ي رهبر تعيين راهبرد است؛ همان گونه که در هرنوروز، مهم ترين برنامه هاي خود را به عنوان شعار سال جديد اعلام&nbsp; و تبيين مي کنند. اما شما لطفا جواب دهيد: مجري کيست؟ چه کسي بايد پاسخگوباشد که چرا خواست ملت ورهبر اجرا نميشود؟</p> <p>&nbsp;6.درخصوص راهبردهاي منطقه اي رهبر که اتفاقا باعث توسعه ي جغرافياي سياسي وفرهنگي ايران، و به تعبير دشمنان ما: "زمينه ساز احياي امپراتوري ديگربار ايران مي شود"؛ اين نگراني نظام سلطه است، شما چرا بايد نگران باشيد؟!!! [1]رهبر کارخودش را در حيطه ي اختيارات وامکانات محدودي که دارد، به خوبي انجام مي دهد اما در مسائل اجرائي داخل کشور، بازهم ميپرسم :مجري کيست؟ چه کسي بايد پاسخگو باشد؟</p> <p>حال مشخصا بگوييد ايراد اين سيد مظلوم ورهبر بزرگ جهان اسلام کجاست که چنين مستحق تهمت و توهين ودشنام شما شده است؟</p> <p>از اينجا به بعد مسکوت واقع شد...&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p> <p>1.دراين خصوص، به مقاله ي اخير اين جانب مراجعه فرماييد: امپراتوري ايران، يا تمدن سازي اخرالزمان؟</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 16 Jan 2018 08:39:00 GMT تفاوت حوريان مقربان و ابرار http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1388/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa+%d8%ad%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86+%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b1/ <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">خداوند در آيات قرآني از دو دسته اصلي اهل بهشت سخن گفته است: 1. مقربان ؛ 2. اصحاب يمين يا ابرار. از نظر قرآن مقربان از سابقون بوده(واقعه، آيات 10 و 11) و شمار ايشان از گذشتگان بسيار و از آيندگان اندک است(واقعه، آيات 13 و 14)، در حالي که اصحاب يمين از گذشتگان و آيندگان يکسان و بسيارند(واقعه، آيات 39 و 40).</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">مقربان خودشان روح و ريحان و بهشت نعيم هستند(واقعه، آيات 88 و 89) و به سخن بهشت آفرين بوده و هر چيزي که در بهشت براي ديگران از ابرار و اصحاب يمين است از جانب ايشان آفريده مي شود؛ زيرا ابرار توانايي خلقت در مرتبت مقربان را ندارند. از اين رو، جان بخشي به ديگران و ايجاد فضايي خوش و خوشبو تنها از عهده مقربان بر مي آيد. اينان عبادالله خاص خدا هستند(انسان، آيات 5 تا 7) و مي توانند حورالعين و زنان بهشتي و بهشته ها بيافريند. چنان که مي توانند درختان بيافريند و يا نهرهاي چهارگانه اي از آب، عسل صاف، شير و شراب خمار عقل پوش نه عقل ربا را ايجاد کنند و بيافرينند.(محمد آيه 15)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اما بهشته هاي مقربان که مانند لولو و مرواريد نهان (واقعه، آيات 22 و 23) يا همانند تخم سپيد نهان(صافات، آيه 49) يا همانند ياقوت و مرجان(الرحمن، آيه 58) فروهشته نگاه و همسال و همانند(ص، آيه 52) يا فروهشته&rlm; نگاه و فراخ&rlm;ديده(همان، آيه 51) که دست هيچ انسان و جني به آنان نرسيده (الرحمن، آيه 56) هستند.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اما بهشته هاي ابرار و اصحاب يمين هم خوابگاني بالا بلند دوشيزه همسال و همانند(واقعه، آيات 34 تا 38) نيکوخو و نيکورو(الرحمن، آيه 70) بهشته هاي پرده نشين در خيمه ها(همان، آيه 72) هستند که دست هيچ انس و جنى پيش از ايشان به آنها نرسيده است.(همان، آيه 74)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">يکي از تعبيرات جالب قرآن درباره دو نوع بهشته هاي مقربان و ابرار اين است که درباره بهشته هاي مقربان مي فرمايد: فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ؛ در آن بوستان ها بهشته ها فروهشته&rlm; نگاه هستند. اينان از روي علم و عمد نگاه خويش را از غير بر مي گيرند و تنها به شوهران خويش مي نگرند. پس محدوديت دروني و باطني از خودشان دارند؛ زيرا شوهرانشان در دنيا اين گونه بودند و اينان نيز سازه همان شوهران هستند. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">اما درباره بهشته ها و حوري هاي ابرار مي فرمايد: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ؛ اينان پرده نشين در درون چادر و خيمه ها هستند تا کسي به آنان اشراف نيابد؛ زيرا مقربان و بهشتي هاي ديگر به بهشت ابرار و اصحاب يمين و نيز به&nbsp;اين بهشته ها اشراف دارند.&nbsp;پس براي اين بهشته&nbsp;محيطي فراهم مي شود تا ديده نشود؛&zwnj; زيرا قصر به معناي کوتاه و قصور&nbsp;به معناي کوتاهي است؛ قصر و کاخ را به سبب آن که دسترسي براي ديگران کوتاه است؛&zwnj;&nbsp;پس مقصور اسم مفعول به معناي آن است که اين بهشته ها در خيمه&nbsp;قرار مي گيرند تا دسترسي اشرافي و&nbsp;از نگاه ديگران در امان قرار گيرند.&nbsp;پس&nbsp;پس از محدوديت بيروني برخوردارند؛ زيرا در آن جا نوعي اشراف ميان افراد بهشتي است که برخي برتر از برخي ديگر هستند و هم موجب مي شود که&nbsp;اين بهشته ها در محدوديت قرار گيرند و در خيمه ها بمانند؛ اما چنان که گفته شد بهشته هاي مقربان از محدوديت دروني برخوردارند و خودشان بي آن که قصوري داشته باشند، قصر دارند و کوتاه بين هستند و جز به شوهرشان نمي نگرند.</span></span></p> Tue, 16 Jan 2018 08:39:00 GMT سهم خواهي مسلمانان http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1387/%d8%b3%d9%87%d9%85+%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%8a+%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86/ <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن، انسان مسلمان نه تنها عدالت پيشه است، بلکه عدالت خواه است و با انواع و اشکال گوناگون ظلم و بي عدالتي مبارزه مي کند و جان و مالش را براي دفاع از مظلومان ايثار مي کند(نساء، آيه 75)؛ زيرا از نظر قران، هر مسلماني با توجه به ايمان به غيبي چون معاد و قيامت، بر آن است تا کاري کند تا آخرت وي آباد شود و از آن جايي که تنها راه رسيدن به اين مطلوب، همان بندگي و عبوديت است که براي آن آفريده شده است(ذاريات، آيه 56)، پس تلاش مي کند تا اين بندگي و عبوديت را در چارچوب شريعت اسلام که تنها دين حق است(آل عمران، آيات 19 و 85) به جا آورد و از اين طريقبه معيار تقوايي(بقره، آيه 21) &nbsp;دست يابد که در آخرت انسان ها بدان سنجيده مي شوند.(حجرات، آيه 13)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">خدا در آيات قرآني بيان مي کند که کوتاه ترين و نزديک ترين راه براي دست يابي به تقواي الهي همان عدالت ورزي و عدالت پيشگي است: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى؛ عدالت پيشه کنيد که آن به تقوا نزديک تر است.(مائده، آيه 8)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">از نظر قرآن، هر مسلماني نه تنها بايد عدالت پيشه و عدالت خواه باشد و با ظالمان در بيافتد(نساء، آيه 75) بلکه هم چنين سهم پيشه و سهم خواه است؛ يعني سهم خويش را از همه نعمت هايي که خدا ارزاني داشته از هوا تا زر و سيم و نفت و کاني ها را درخواست مي کند و مطالبه حقوق خويش به عنوان سهميه است. مسلمان نه تنها سهم پيشه است و براي اين امر قيام مي کند؛ بلکه سهميه خواه نيز است و اين سهميه را نه تنها براي خود بلکه براي ديگران نيز درخواست و طلب مي کند. از اين روست که بدون توجه به هيچ عنواني ديگر جز همان عنوان انسان و مردم بودن، خواهان سهم خويش و ديگران مي شود و براي آن قيام مي کند و نهضت به پا مي دارد؛ زيرا مهم ترين اصل در اصول اسلامي که همه پيامبران براي آن برانگيخته شده و کتب آسماني و حتي آهن شمشير براي آن نازل شده است، همين سهم خواهي و سهميه خواهي مسلمان در کنار ديگر توده هاي مردم است.(حديد، آيه 25)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">البته مسلمان نه تنها قيام مي کند، بلکه چنان در اين امر استقامت دارد که جزو مقوم ذات و ماهيت و هويت مسلماني آن است که قيام به قسط و سهم خواهي داشته باشد و سهم خود و ديگران را مطالبه کند؛ خدا مي فرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ؛ اي کساني که ايمان آورديد، قوامين به سهم خواهي و قسط باشيد و گواهاني براي خدا در اين امر حتي بر عليه خودتان يا والدين يا خويشان خويش باشيد.(نساء، آيه 135) </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">هم چنين خدا مي فرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ؛ اى كسانى كه ايمان آورده&rlm; ايد براى خدا با استواري و استقامت تمام و کامل به قسط و سهم خواهي برخيزيد؛ و به عدالت&rlm; شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد؛ عدالت كنيد! كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد و تقوا پيشه کنيد كه خدا به آنچه انجام مى&rlm; دهيد، آگاه است. (مائده، آيه 8) &nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">پس از نظر قرآن، مطالبه سهم خواهي از بنيادها و مقومات ذاتي اسلام&nbsp;ومسلماني است و کسي که سهم خواه و سهم پيشه نباشد و به عدالت قسطي و سهم خواهي اقدام نکند اصلا مسلمان نيست. بي گمان سهم خواهي و سهميه خواهي براي خود در کنار سهم پيشگي براي ديگران موجب مي شود تا هر گونه اختلاس و غارت ثروت و مانند آن ها از جامعه اسلامي دور شود و مردم بتوانند از نعمت هاي الهي به ويژه اقتصادي بهره مند شوند؛ زيرا بازتاب مهم عدالت در قسط و سهم خواهي است و اين مهم نيز در حوزه اقتصادي بيش ترين نمود و کارکرد را دارد.</span></span></p> Tue, 16 Jan 2018 08:38:00 GMT امپراتوري ايران، يا تمدن سازي آخرالزمان(؟) http://mahdimeshkaat.ParsiBlog.com/Posts/266/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a+%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c+%d9%8a%d8%a7+%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86+%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%8a+%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86(%d8%9f)/ <p>بسم الله الرحمن الرحيم<br />&nbsp;<br /><strong><span style="color: #ff0000;">*چراغزه ولبنان؟چرا سوريه وعراق؟ چرا يمن؟ چرا بحرين..؟؟؟ </span></strong><br />ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p> <p>اين پرسشي ست که بسياري از معترضان، ساده نگرانه طرح و تکرار مي کنند؛ واکنون در پاسخ آن، تنها به اين بيان کلي وکوتاه بسنده مي کنيم:&nbsp;</p> <p><span style="color: #3366ff;">کشورهاي نامبرده شده، تنها بخشي از قلمرو هاي جمهوري اسلامي ست که اين روزها يکي پس از ديگري فتح مي شوند؛ وعملا تحت جغرافياي سياسي وفرهنگي واحدي به نام جمهوري اسلامي قرار مي گيرند؛ آن هم با کمترين هزينه براي کشور ما</span>(و متاسفانه با هزينه هاي بسيار دهشتناکي براي آن برادران وخواهران مظلوم)!</p> <p>حال دراين راستا به اين چند نکته نيز عنايت کنيد:</p> <p>1.درپروسه ي عظيم تمدن سازي، يکي از نخستين ضرورت ها، توسعه ي ارضي(يا بقول آلماني ها: فضاي زيستي) ست؛ يعني يک نظام تمدن سازمي بايست بتواند ابتدا چتر حيات و حکومت خود را به خارج از مرزهاي جغرافيايي خود گسترش دهد، تا ضمن اينکه سفره ي تمدن خود را ازمواريث متنوع فرهنگي موجود در منطقه غني مي سازد؛ چرخه ي تعامل ساختارمند وتمدن ساز منطقه را نيز فعال کند. اين يک ضرورتي ست که در تمدن هاي گذشته ابتدا به وسيله ي فتوحات و به زور سرنيزه صورت مي گرفته است(حتي تمدن اسلامي گذشته نيز درموارد متعددي به همين قانون متوسل مي شده است)؛ اما شايد براي نخستين بار در تاريخ باشد که يک نظام تمدن ساز به نام جمهوري اسلامي، تنها با استراتژي &laquo;حمايت از مظلوم&raquo; به جاي زور و تهاجم، "تعاون" و "محبت" را ابزار توسعه سياسي وفرهنگي خود قرار داده است. ودر حقيقت از طريق احسان به ملت هاي مستضعف و مظلوم، سيادت وسروري خود را نيز در منطقه تثبيت مي کند(الناس عبيدالاحسان).</p> <p>درعين حال توجه داشته باشيم که اين راهبرد، تنها يک سياست نيست بلکه اساسا در اين نگرش، "سياست عين ديانت وديانت عين سياست" مي باشد!! به بيان مشخص تر: هدف ايران که ام القراي جمهوري اسلامي ست اين نيست که مرزهاي ملي خود را توسعه دهد و ايران را بزرگ تر کند، يا چنانکه برخي مي پندارند: امپراتوري ايراني تشکيل دهد؛ بلکه به تعبيري مي توان گفت: اين نظام مي خواهد تمام مرزهاي اعتباري را از ميان بردارد و مدينه ي فاضله ي "تمدن اسلامي" را در جهان حاکم کند. پس دراين فرض، خود ايران نخستين کشوري ست که در اين پروسه قرار گرفته، وساير کشورهاي اسلامي را نيز تحت لواي تمدن اسلامي اخرالزمان قرار خواهد داد.</p> <p>همچنين و به صد البته معلوم است که نخستين ضرورت عيني چنين آرماني، در &laquo;مقابله با نظام سلطه ي امپرياليسم&raquo; و تمدن مادي و الحادي ويرانگري ست که در اين قرون اخير تمام موجوديت فرهنگي و اقتصادي وسياسي منطقه را به ويراني کشانده است.</p> <p>2.هم اکنون چهاردهه است که محور دغدغه ونگراني استراتژيست ها وآينده پژوهان نظام سلطه نيز دقيقا بر محور همين توسعه ي فرهنگي وسياسي جمهوري اسلامي ست. به عنوان نمونه: شخصيت هاي امريکايي چون هانتينگتون که صريحا اسلام را بزرگترين رقيب ليبرال دموکراسي مي نامد؛ يا آنتوني گيدنز که در مواضع مختلف، حتي درکتاب معروف "جامعه شناسي" خود نيز به اين مهم پرداخته است؛ يا بزرگترين چهره آينده پژوهي امريکا: الوين تافلر [1] و نيز استراتژيست هايي امثال فوکوياما، مايکل برانت، مايکل ام جي... يا سياستمداراني چون موشه دايان و مارگارد تاچر که در همان سال1358پيش بيني کرده بودند: اين انقلاب، به زودي جهان اسلام و اروپا را هم در مي نوردد!!.....</p> <p>آري هم اکنون صدها انديشمند، سياست مدار، تحليلگر، و صدها انستيتو ونهادها ومراکز مختلف سياسي وپژوهشي، همراه با انبوهي از شبکه ها ورسانه هاي مختلف، همه وهمه، تمام توش وتلاش خود را بر محور همين استراتژي "اسلام هراسي وايران هراسي" قرار داده اند؛ و مي توان گفت غالب معادلات و طراحي هاي آنان درخاورميانه، از جمله ظهور و تقويت اسلام تکفيري وداعشي نيز همگي در راستاي مقابله با همين توسعه ي روز افزون جمهوري اسلامي ست. نگراني اصلي همه آنها نيز چيزي جز &laquo;احياي تمدن بزرگ اسلام&raquo; نيست؛ چراکه خود به خوبي مي دانند تمدن چهارساحتي اسلام، به سادگي مي تواند تمدن تک ساحتي وبحران زده ي غرب ر ا در خود فروببلعد....ادامه دارد انشاالله</p> <p>يادآوري:اين مقاله، درحال حاضر، چکنويسي ست؛ اما انشاالله همراه با نقد ونظر شما دوستان، تکميل واصلاح خواهدشد</p> <p>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</p> <p>1آلوين تافلر: جوانان حتي در امريکا به سوي مذهب گرايش پيدا مي کنند. اکنون اگر پيام هاي [امام]خميني را مطالعه کنيد خواهيد ديد که او قبل از هر کس ديگري، گرايش هاي فراملي جوانان را درک کرده است و پيام هاي او مختص يک ملت نيست. خميني مرد قرن 21 است اگرچه در قرن 20 از دنيا رفت. /درهمين راستا سخنان فراواني از انديشمندان وتحليلگران وشبکه ها ورسانه هاي جهاني وجود دارد که در اينجا تنها به نمونه ي اندکي اکتفا مي کنيم(بنقل ازhttp://sabernews.com/mobile_shownews.php?idnews=130501:.</p> <p>نيويورک تايمز: قوي ترين چالش فراروي واشنگتن، يافتن راهي براي توقف روند افزايش قدرت ايران است.</p> <p>از ديدگاه شبکه تلويزيوني بي.بي.سي نيز: &laquo;آنچه در ايران در سال 1979 رخ داد نه تنها براي ايرانيان بلکه براي تمام اديان جهاني نقطه عطفي بود نقطه عطفي که از بازگشت ميليونها نفر در سراسر دنيا به اصول گرايي مذهبي خبر مي دهد&raquo; به گفته اين شبکه &laquo;در سراسر جهان پيروان ديگر اديان مانند مسيحيت يهوديت و هندو نيز به اصول گرايي مذهبي روي آوردند؛ حتي در ترکيه نيز که هفتاد سال قبل با مذهب وارد جنگ شده بود روند بازگشت به اصول اسلامي سرعت گرفته است.</p> Tue, 16 Jan 2018 08:38:00 GMT گزارشي در حد و قواره مجلس http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1056/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d8%ad%d8%af+%d9%88+%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">ديروز (17دي 96)جلسه ي غير علني بررسي حوادث فتنه 96 با حضور وزيران اطلاعات، کشور، فرمانده<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/rozg_photo_2018-01-07_07-50-03.jpg" alt="ل" width="250" height="308" /> نيروي انتظامي و جانشين فرماندهي سپاه </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">در مجلس شوراي اسلامي برگزار و نماينده اي از مجلس، بنام آقاي هدايت ا.. خادمي، با اشاره به اخبار عنوان شده از سوي مدعوين گفت: &laquo;<span style="color: red;">موضوع جديدي در اين گزارش&zwnj;ها مشاهده نکرديم. نمايندگان از اين گزارش هاي سطحي که دوستان ارائه دادند، راضي نشدند.</span>&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد پرسيد که آنها بدنبال چه گزارشاتي هستند که توضيحات مدعوين را <span style="color: #ff0000;">"گزارشهاي سطحي"</span> مي دانند؟! <span style="color: #0000ff;">به نظر حقير سطح برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با تراز نظام اسلامي فاصله دارد که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">#؛ مواضع زيگزاگي رئيس مجلس شوراي اسلامي در فتنه 88 و فتنه 96 سکوت و گاها حمايت از آتش افروزي فتنه گران بوده است، پس "<span style="color: #ff0000;">گزارش سطحي"</span> زيبنده چنين رئيس مجلسي است</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">#؛ <span style="color: #ff0000;">مگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيانيه اي در محکوميت فتنه گران صادر نموده، که انتظار اخبار سرِي کشور را در جلسه غير علني دارند</span>؟! </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">#؛ ملت فراموش نکرده، که همين چند روز قبل تعدادي از نمايندگان مجلس، به طرح قدس بعنوان پايتخت کشور فلسطين رأي منفي<img style="float: left;" src="http://www.upsara.com/images/i9i_8.gif" alt="ل" width="268" height="335" /> دادند! <span style="color: #ff0000;">و با رأي ذلت بار خود، همصدايي خود با ترامپ و اسرائيل را فرياد زدند!</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">#؛ اکثريت رأي دهندگان تهراني دريافت اند که در انتخابات مجلس دهم از سوي جريان اصلاحات، شبکه اجتماعي تلگرام و دولت اعتدال فريب خورده و نماينده واقعي در مجلس ندارند.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>#؛ <span style="color: #ff0000;">وحيد يامين پور مجري برنامه جهان آرا از قول مسعود پزشکيان، پاسخ اين طيف از نمايندگان را داده که او گفته است: <span style="color: #800000;">مجلس نه استعداد کارشناسي دارد، نه توان نظارت و نه حتي رفتاري در شأن انقلاب اسلامي</span>.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">ضمن پوزش از نمايندگان انقلابي مجلس که مخالفت خود را با فتنه &nbsp;96 بصورت رسمي اعلان کرده اند، بايد گفت؛ که </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">خداوند در سوره نساء آيه 83 از افشاء اخبار مهم به افراد فاقد صلاحيت، نهي کرده و فرموده: </span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">و هنگامي که خبري از پيروزي يا شکست به آنها برسد ، (بدون تحقيق) آن را شايع مي سازند در حالي که اگر آن را به پيامبر و پيشوايان- که قدرت تشخيص کافي دارند- بازگردانند ، از ريشه هاي مسائل آگاه خواهند شد.</span></span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمي، همگي از شيطان پيروي مي کرديد</span>.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Tue, 16 Jan 2018 08:38:00 GMT بصيرت، ميزان کفر و ايمان http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1055/%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d8%aa%d8%8c+%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86+%da%a9%d9%81%d8%b1+%d9%88+%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">حسن روحاني در صفحه توئيتر خود در خصوص آشوبهاي هفته گذشته، نوشته است: &laquo;<span style="color: #ff0000;">مردم در مورد<img style="float: left;" src="http://static3.eghtesadnews.com/servev2/P6I6zqZ1ExhW/lLl5vbV5w7c,/photo5933641510522301018.jpg" alt="ف" width="317" height="194" /> مشکلات معيشتي، فساد و عدم شفافيت در عملکرد برخي نهادها حرف دارند&nbsp;</span><span style="color: #0000ff;"> ...</span> ادامه متن در تصوير مقابل<br /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #800000;">حسن روحاني، براي تداوم فتنه و آشوب، منافقانه آدرس غلط به اغتشاشگران مي دهد، لذا پاسخ او را از کلام وحي &nbsp;و مولايمان اميرالمومنين عليه السلام مي شنويم. <span style="color: #ff0000;">قرآن در ششمين آيه از سوره حجرات مي فرمايد</span>:</span> </span><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="font-size: medium;">يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلي&rlm; ما فَعَلْتُمْ نادِمين</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="font-size: medium;">تر</span></span>جمه:</span><span style="color: #800000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اي کساني که ايمان آورده ايد ، اگر فاسقي براي شما خبري آورد بررسي و تحقيق کنيد تا مبادا گروهي را به ناداني آسيب رسانيد ، آن گاه از کرده خود پشيمان گرديد.<img style="float: left;" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/10/5/1873917_744.jpeg" alt=" " width="250" height="172" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">امام علي عليه السلام در خطبه 93 نهج البلاغه مي فرمايد:&laquo;</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">فتنه&zwnj;ها به وقتى كه روى آرند عامل اشتباه شوند، و چون از ميان بروند حقيقت آن بر همه معلوم گردد. فتنه&zwnj;ها به وقت آمدن ناشناس&zwnj;اند، و هنگام رفتن شناخته مى&zwnj;شوند ... اينجاست که دروغ&zwnj;ها و شايعات، عواطف مردم را تحت تاثير قرار مي&zwnj;دهد</span>.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">پايان بخش اين وجيزه را با چند بيت از شعر شاعر انقلابي، محسن عرب خالقي به پايان مي رسانم که مي گويد:</span></strong></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">دعا کنيد بصيرت دهد خدا ما را / بصيرت است که ميزان کفر و ايمان است </span></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اگر بصير نباشيد بعد پيغمبر / به روي مسند او جايگاه شيطان است </span></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اگر بصير نباشيد باز مي بينيد / که مثل فاطمه اي پشت درب سوزان است </span></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اگر بصير نباشي امام بر حق را / به سجده کشته و گويي مگر مسلمان است؟! </span></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اگر بصير نباشي ببيني آن دم را / که چوب تو به لب قاريان قرآن است </span></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">حسين را بخدا بي بصيرتان کشتند / کنار آب لب تشنه بي امان کشتند</span></strong></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Tue, 16 Jan 2018 08:33:00 GMT فتنه 96 http://vaznesiasy.ParsiBlog.com/Posts/1054/%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87+96/ <p style="text-align: center;"><strong><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">به نام خدا و براي خدا </span></span></strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #008000;"><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام</strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">بايد گفت؛ در آشوبهاي فتنه ديماه 96 که خسارات سنگين معنوي و مادي به کشور تحميل شد، <span style="color: #0000ff;">نقش<img style="float: left;" src="http://shohadayeiran.com/files/fa/news/1395/10/1/148062_401.jpg" alt="اا" width="290" height="179" /> مقامات عالي رتبه اجرائي کشور در آن روشن است</span>، زيرا معاون دادستان کل کشور و دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در اين رابطه مي گويد: &laquo;<span style="color: red;">حدود هشت هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعي تلگرام، عليه امنيت کشور و مقدسات اسلامي و عفت و اخلاق عمومي در حال فعاليت بوده و مشغول سازماندهي و تخريب کشور در فضاي مجازي هستند</span>. <span style="color: #002060;">اما متأسفانه هم وزير سابق و هم وزير لاحق ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقابل اجراي دستورات مقاومت کردند</span>. <span style="color: #0000ff;">بخش عمده&zwnj;اي از فتنه و آشوبگري&zwnj;ها و اغتشاشات روزهاي اخير حاصل اشغال فضاي مجازي کشور و بي&zwnj;توجهي مسئولين ذي&zwnj;ربط به اين موضوع بوده است</span>، بنابراين کساني که فضاي مجازي کشور را بدون هيچ&zwnj;گونه کنترلي در اختيار دشمنان و آشوبگران قرار داده&zwnj;اند بايد پاسخگوي اعمال خود باشند.&raquo;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">براي جلب اعتماد از دست رفته مردم از قوه قضاييه، بايد قبل از محاکمه فتنه گران آشوبهاي اخير، <span style="color: #0000ff;">مسئوليني محاکمه شوند که شاهد سازماندهي تخريب، اغتشاش و اهانت به مقدسات اسلام و مسلمين بوده اند ولي عامدانه از اجراء احکام قضايي مبني بر مسدود کردن شبکه اجتماعي تلگرام خودداري کرده <span style="color: #ff0000;">تا وقايع تأسف و فتنه 96 با دخالت دشمنان خارجي، منافقين و سلطنت طلبها رقم خورد.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">هم افزائي و حمايت دولت اعتدال از پيام رسان تلگرام و بلعکس قابل اثبات است، <span style="color: #0000ff;">زيرا دولت اعتدال<img style="float: left;" src="http://up.tip-tap.ir/view/1409288/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA.jpg" alt="د" width="195" height="208" />، زمينه اشغال فضاي مجازي کشور را با عضويت 62 درصد مردم ايران، براي پيام رسان تلگرام، آنهم بدون هيچ تضميني! همانند برجام! مهيا،</span> <span style="color: #ff0000;">و در مقابل، مدير شبکه اجتماعي تلگرام، در پيروزي اصلاح طلبان در مجلس شوراي اسلامي در سال 94 <span style="color: #800000;">و پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري&nbsp;96 سنگ تمام گذاشت</span></span>!</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">اگر با حمايت دولت اعتدال، از تلگرام، حجم گسترده ي اطلاعات ملت ايران، توسط مدير صهيونيستي تلگرام به سازمانهاي جاسوسي سيا، موساد و ام آي سيکس ارسال نمي شد، <span style="color: #ff0000;">آنگاه شهرهاي کشورمان، بوسيله 42 هزار اغفال شده تلگرام، دچار فتنه و آشوب نمي گرديد</span> <span style="color: #0000ff;">و لذا قوه قضاييه نبايد از نقش ليبرالهاي دولت اعتدال در ايجاد فتنه 96 چشم پوشي نمايد</span>، زيرا مردم ايران، محاکمه مسئوليني را خواستارند، که زمينه اغفال جوانان اين مرز و بوم را براي مدير صهيونيستي</span><span style="font-size: 9.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"> تلگرام فراهم کرده اند.</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">والسلام</span></strong></span></p> Tue, 16 Jan 2018 08:33:00 GMT ما اومديم تا از دست دادن رو ياد بگيريم http://shaqayeq96.ParsiBlog.com/Posts/33/%d9%85%d8%a7+%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%85+%d8%aa%d8%a7+%d8%a7%d8%b2+%d8%af%d8%b3%d8%aa+%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86+%d8%b1%d9%88+%d9%8a%d8%a7%d8%af+%d8%a8%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%85/ <p>چند وقته که نتونستم کتابي رو به پايان برسونم يعني چندتايي کتاب باز کردم و خوندم ولي تمومش نکردم&nbsp;</p> <p>اول فکر کردم شايد داستان هاي کسل کننده اي انتخاب کردم ولي فکر ميکنم واقعيت چيز ديگه اي</p> <p>واقعيت اينه که من نميخوام چيزي تموم بشه ميخوام همه باشن، همه چي باشه و تو براي رسيدن بهش تلاش کني و به وجود بياري&nbsp;</p> <p>ولي چيزي از بين نره</p> <p>فاني بودن اين دنيا آزار دهندست&nbsp;</p> <p>نميدونم اصلا شايد ما به دنيا ميايم که ياد بگيريم به چيزي دل نبنديم</p> <p>وقتي آدما واسه دار فاني همو ميکشن اگه ماندگار بود معلوم نبود چه بلايي سر همديگه&nbsp; بيارن</p> <p>دارم عادت ميکنم با بي تفاوتي از دست بدم&nbsp;</p> <p>ما اومديم تا از دست دادن رو ياد بگيريم&nbsp;</p> <p>ميگن بهشت زير پاي مادران است چون مادر موجودي از وجود خودش رو با عشق پرورش ميده و در اين دنيا رها ميکنه&nbsp;</p> <p>هميشه نگران و ازش دور ميشه و تحمل ميکنه از دست دادن رو با تمام تار و پودش تجربه ميکنه&nbsp;</p> <p>و بزرگــــــــــ ميشه&nbsp;</p> <p>سخته...</p> <p>من حتي دلم نمياد عروسکمو دست کسي بسپارم چطور ممکنه يه تيکه از وجودمو تو جامعه بين تعدادي آدم که هدف اصلي رو فراموش کردن رها کنم و براش آرزوي خوشبختي کنم؟</p> <p>هدف ها گم شده</p> <p>همه ما انسان ها به دنيا اومديم و از دنيا ميريم&nbsp;</p> <p>هدف اينه که همو دوست داشته باشيم&nbsp;</p> <p>با هم خوب باشيم</p> <p>عادلانه رفتار کنيم و با آرامش بميريم</p> <p>صاحب کارخانه شدن هدف نيست، خواسته تو</p> <p>خواسته جسمت&nbsp; و تو براي رسيدن بهش نبايد هدف روحت رو زير پا بزاري</p> <p>اين که دوس داري فوتباليست، خواننده، راننده، پليس، خلبان يا مدير باشي خواسته توا</p> <p>جسمت اين توانايي رو در خودش ميبينه و بي صبرانه تلاش ميکنه تا شکوفاش کنه و اينو به همه نشون بده ولي بايد حواست باشه خوب بودن رو فراموش نکني&nbsp;</p> <p>بايد تلاش کني خوانننده خوبي باشي، نه اينکه فقط خواننده باشي&nbsp;</p> <p>بايد تلاش کني مدير خوبي باشي، نه اينکه فقط مدير باشي</p> <p>بايد تلاش کني راننده خوبي باشي، نه اينکه فقط راننده باشي</p> <p>بايد تلاش کني در کنار توانايي هات خوب باشي</p> <p>هر آدمي تو يه چيزي بهترينه&nbsp;</p> <p>يکي هوش بالا&nbsp;</p> <p>يکي سياست بالا</p> <p>يکي زبان قوي</p> <p>يکي قلم توانا</p> <p>يکي صدا دلنشين</p> <p>يکي روحيه طنز&nbsp;</p> <p>يکي زيبايي</p> <p>يکي شناگر ماهر</p> <p>يکي مشاور&nbsp;</p> <p>خيلي توانايي ها هست که نميشه همشو نام برد&nbsp;</p> <p>همه اين آدم هاي توانا ميتونن خوب باشن</p> <p>ولي</p> <p>گاهي به هر دليلي از خوب بودن دست ميکشن&nbsp;</p> <p>گاهي کسي بهشون اسيبي ميرسونه و خشمگينشون ميکنه</p> <p>گاهي از يه بدي کوچيک سودي ميبينن و زير زبونشون مزه ميکنه&nbsp;</p> <p>گاهي....</p> <p>ولي بايد بيدار شد&nbsp;</p> <p>چشم هارو بستيم کار ميکنيم&nbsp;</p> <p>ميدونيم ميميريم ولي باور نداريم&nbsp;</p> <p>جاي اينکه تلاش کنيم زنده بمونيم&nbsp;</p> <p>داريم تلاش ميکنيم زودتر بميريم&nbsp;</p> <p>سيگار ميکشيم، پرخوري ميکنيم، به خواب اهميت نميديم</p> <p>به جاي استفاده از دوچرخه يا پياده روي با ماشين رفت و آمد ميکنيم تو دود نفس ميکشيم&nbsp;</p> <p>براي زياد شدن مال و اموالمون حرص ميخوريم و همديگرو گول ميزنيم</p> <p>براي اذيت کردن همديگه نقشه ميکشيم و دروغ ميگيم&nbsp;</p> <p>خلاصه که بدمون نمياد زودتر بميريم&nbsp;</p> <p>وقتشه بيدار شيم</p> <p>وقتشه براي خوب بودن تلاش کنيم</p> <p>و اولين قدم اينکه</p> <p>به خانوادت عشق بورزي</p> Mon, 15 Jan 2018 18:39:00 GMT براي برچيدن فتنه همه باهم http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1668/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a+%d8%a8%d8%b1%da%86%d9%8a%d8%af%d9%86+%d9%81%d8%aa%d9%86%d9%87+%d9%87%d9%85%d9%87+%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%85/ <p>باران نيامد ،برف نيامد . زلزله آمد ،هنوز در تدارک تکميل وجبران زلزله &nbsp;بودند که مردم به صحنه آمدند تا صدايشان را به دولتمردان برسانند&nbsp;</p> <p>فتنه جويان شيطان صفت به گمان باطل خود&nbsp;</p> <p>&nbsp;بر سر مردم فرود آمد ند</p> <p>تا از آب گل آلود ماهي بگيرند&nbsp;</p> <p>&nbsp;اما مقتدر دانا با بصيرت که دشمن شناسي قهار هستند</p> <p>متوجه شدند عقب کشيدند</p> <p>تا فتنه گر پست به دامي که تنيده گرفتار آيد</p> <p>رسواي زمانه گردد&nbsp;</p> <p>وچنين است سنت پروردگار عالم &nbsp;که شما مقاومت کنيد</p> <p>فاستقم کما امرت وخدا ياري گر شما خواهد بود&nbsp;</p> <p>وچه سفيهند فتنه جويان خود فروختگان</p> <p>پست که نمي دانند&nbsp;</p> <p>سپاهي &nbsp;که داعش را در سوريه بزمين زد</p> <p>آنقدر مقتدار &nbsp;است &nbsp;که &nbsp;مي تواند سر فتنه را از تنش جدا کند&nbsp;</p> <p>وخواب را برچشم بدخواهان اين سر زمين&nbsp;</p> <p>حرام کند&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مدير وبلاگ شيداي اصفهاني&nbsp;</p> Mon, 15 Jan 2018 18:04:00 GMT کاشانه ي عشق http://mahmoodimperator.ParsiBlog.com/Posts/1003/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87+%d9%8a+%d8%b9%d8%b4%d9%82/ <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><strong><img title="غزليات ناب کلاسيک از شاعر جوان و مستعد احمد محمود امپراطور" src="http://uupload.ir/files/ycvj_-098765432.jpg" alt="غزليات عاشقانه و ناب از احمد محمود امپراطور شاعر شيرين سخن و معاصر پارسي زبان" width="720" height="542" /><br /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><strong><img title="عکس ها و تصاوير شاعر جوان پارسي گو احمد محمود امپراطور AHMAD MAHMMOD IMPERATOR " src="http://uupload.ir/files/3ei_20151114_165656.jpg" alt="عکس ها و تصاوير شاعر جوان پارسي گو احمد محمود امپراطور AHMAD MAHMMOD IMPERATOR " width="797" height="449" /><br /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #3366ff;">پـــري رو يـار من بودي چه ميشد<br /><br /> گل و گلــــزار من بودي چه ميشد<br /><br /> به جــاي دشمني و خــود پسنــدي<br /><br /> سر و ســـردار من بودي چه ميشد<br /><br /> ز من دل بــرده ي، اي بي مروت</span><span class="text_exposed_show"><span style="color: #3366ff;"><br /><br /> اگــــر دلــــدار من بودي چه ميشد<br /><br /> کبابـــــم کرده غم هــــــاي دو عالم<br /><br /> اگـر غمخــوار من بودي چه ميشد<br /><br /> چو خاک خشک صحــراي جنونم<br /><br /> نــمِ رخســـــار من بودي چه ميشد<br /><br /> شکستي ريختي کاشــانه اي عشق<br /><br /> علــم بــــردار من بودي چه ميشد<br /><br /> دو دستـــــم دادي در دست رقيبان<br /><br /> رفيــــــقِ زار من بودي چه ميشد<br /><br /> به هر جا شکوه از <span style="color: #ff0000;">محمود</span> کردي<br /><br /> تو گــر ستـار من بودي چه ميشد</span><br /> <span style="color: #008000;">-------------------------------<br /></span><br /> <span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">جمعه 22 جدي 1396 آفتابي<br /><br /> که برابر ميشود به 12 جنوري 2018 ترسايي<br /><br /> سرودم<br /><br /> احمد محمود امپراطور</span></span></span></strong></span></span></p> Mon, 15 Jan 2018 14:13:00 GMT کربلاي سانچي http://saate15anrooz.ParsiBlog.com/Posts/512/%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%8a+%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%86%d9%8a/ <p><span style="font-size: small;">بسم الله<br />.<br />چه رازي هست خدا مي داند!<br /><br />اما هر چه که هست راز است!<br /><br />چيزي شبيه حساب احتمالات نيست که بگوييم طبيعي است!</span></p> <p><span style="font-size: small;">در حلب، پلاسکو، شلمچه، سانچي و شايد تمام ارض و سماء و ماءهايي که قرار است کربلايي برپا شود جوان ها إرباً إرباً مي شوند!</span></p> <p><span style="font-size: small;">جوان هاي پاکي که خوش منظرند و خوش قد و قامت!</span></p> <p><span style="font-size: small;">هر کس پاي روضه علي اکبر از دلش بگذرد کاش من هم... مطمئنا ديگر ماندني نيست!</span></p> <p><span style="font-size: small;">کسي چه مي داند شايد يک زماني مثلا وسط هاي ظهر عاشورا،&nbsp;زمين با زمان هم قسم شده باشد هر جا قرار شد دل ليلاها تکه تکه شود علي اکبرها إرباً إرباً&nbsp;شوند...</span></p> <p><span style="font-size: small;">حالا سانچي کربلا شده است</span></p> <p><span style="font-size: small;">و شعله هاي آتش وسط قلب ليلاها زبانه مي کشد</span></p> <p><span style="font-size: small;">و علي اکبرها ميان آب و آتش شهيد شده اند...&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">بگوييد يک نفر روضه اکبر بخواند</span></span></p> <p><span style="font-size: small;">ما در کربلاي سانچي 32 علي اکبر داده ايم...</span></p> <p><span style="font-size: small;">براي هر قطعه از بدنِ اکبرِ حسين، يک اکبر آورده ايم...</span></p> <p><span style="font-size: small;">يک نفر روضه اکبر بخواند</span></p> <p><span style="font-size: small;">ما باز شهيد داده ايم...</span></p> <p><span style="font-size: small;">.</span></p> <p><span style="font-size: small;">شادي ارواح طيبه شهداي سانچي صلوات</span></p> <p>پينوشت:</p> <p>من نمي فهمم مرگ شهادت گونه يعني چه؟! يعني به شهيد شدنشان مشکوکيد؟! شهيد شدن که شاخ و دم ندارد، پرسنل سانچي شهيد راه خدمت به جمهوري اسلامي شده اند...</p> <p>&nbsp;</p> <p>پينوشت:</p> <p>من به کتاب ارميا اثر رضا اميرخاني علاقه خاصي دارم و از تمام اين کتاب يک بندش رو عاشقانه دوست دارم، امشب که قلبم مالامال درد بود، ابتداي اين متن رو به تقليد از اين بخش ارميا براي شهداي سانچي نوشتم.</p> <p>چه رازي بود، خدا مي دانست. اما هرچه بود، راز بود. چيزي مثل حساب احتمالات نبود که بگوييم طبيعي است. در اين گردان و شايد همه ي گردانها، بچه هايي که صداي خوبي داشتند، نمي ماندند. هر کس يک بار روضه امام حسين مي خواند، بچه ها سر عمليات مطمئن بودند که ديگر بر نمي گردد. گردان هيچ وقت مداح ماندني نداشت. همه مداح هاي گردان ابتدا در جاي خلوتي معلوم مي شد صداي خوبي دارند، در جاي شلوغي گل مي کردند و در جاي خلوتي پرپر مي شدند و بعد هم مراسم ترحيمِ مداح ها، که هميشه حال و هواي خاصي داشت، حتماً کسي يا کساني گل مي کردند و تجربه اي حزن آلود، تکليف پرپر شدنشان در جايي خلوت را معلوم مي کرد و همين سير مداح و شهيد، مانع شده بود که بعد از آتش بس، گردان مداح داشته باشد.</p> Mon, 15 Jan 2018 10:59:00 GMT سانچي http://lahzehayeabi.ParsiBlog.com/Posts/193/%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%86%d9%8a/ <p><img title="نفتکش ايراني سانچي" src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/10/24/1789918_761.png" alt="سانچي" width="525" height="288" /></p> <p><span style="font-size: large;">بيا&nbsp;اي دل زدست موج آتش</span></p> <p><span style="font-size: large;">سري بر شانه دريا گذاريم</span></p> <p><span style="font-size: large;">که ماه پيکر يارانمان را</span></p> <p><span style="font-size: large;">مبادا چين و ماچين جا گذاريم</span></p> Mon, 15 Jan 2018 10:55:00 GMT پرو انه سان http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com/Posts/1678/%d9%be%d8%b1%d9%88+%d8%a7%d9%86%d9%87+%d8%b3%d8%a7%d9%86/ <p>چه سخت است پروانه سان سوختن &nbsp; &nbsp; &nbsp; جدا از وطن بي امان سوختن&nbsp;</p> <p>غر يبانه مظلوم &nbsp; &nbsp;بي ادعا &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به جسم زجان ناگهان سوختن&nbsp;</p> <p>جوانان پرکار اين سر زمين &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;غريبانه در اين جهان سوختن&nbsp;</p> <p>عجب شعله اي رفت تا کهکشان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; زمين وزمان لاله سان سوختن&nbsp;</p> <p>به تاريخ ماند چنين &nbsp; يادگار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;که دلها ز، آن جاودان سوختن &nbsp;</p> <p>تو شيدا از اين انفجار مهيب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; چه داني ز، دريا دلان سوختن &nbsp; &nbsp;</p> <p>صديقه اژ ه اي</p> <p>کتاب راز ، ني &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مدير وبلاگ شيداي اصفهاني&nbsp;</p> Mon, 15 Jan 2018 10:22:00 GMT 60 سالگي http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/528/60+%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d9%8a/ <h2><span style="color: #666699;">امــــروز که ســالـــروز ميـــلاد من است</span></h2> <h2><span style="color: #666699;">از اهــــل ادب کجا کسي يـاد من است؟</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #666699;">تبــريک يکي نگفـــت ايــــن واقعـــــه را</span></h2> <h2><span style="color: #666699;">جز غم که رفيق راه و همزاد من است!<br /></span></h2> Mon, 15 Jan 2018 08:10:00 GMT نماز عاشقان http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1393/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2+%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86/ <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">مردم وقتي عبادت مي کنند به تعبير اميرالمومنين امام علي(ع) و ابي عبدالله الحسين(ع) يکي از سه دسته بازرگانان و بردگان و محبان هستند. بيش تر مردم به تعبير قرآن، خوفا يا طمعا عبادت مي کنند و عبادت ايشان &laquo;خَوْفاً مِنَ النَّارِ&raquo; يا &laquo;شَوْقاً إِلَي الْجَنَّة&raquo; است؛ چنان که درباره بندگان صالح خويش مي فرمايد: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ پهلوهايشان از خوابگاهها جدا مى&rlm; گردد و پروردگارشان را از روى بيم و طمع مى&rlm; خوانند و از آنچه روزيشان داده&rlm; ايم انفاق مى كنند. هيچ كس نمى&rlm; داند چه چيز از آنچه روشنى&rlm; بخش ديدگان است به پاداش آنچه انجام مى&rlm; دادند، براى آنان پنهان كرده&rlm; ام. (سجده، آيات 16 و 17)</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">از نظر قرآن تنها کساني هستند که تجارت با خدا نمي کنند، بلکه با خدا به محبت يا فراتر از آن به شکل افراطي عشق مي ورزند و عبادت آنان بلکه همه زندگي و وجودشان نه تنها محبانه(مائده، آيه 54) بلکه عاشقانه است؛ چنان که درباره عبادت حضرت ابراهيم(ع) آمده است: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؛ بگو در حقيقت نماز من و ساير عبادات من و زندگى و مرگ من براى خدا پروردگار جهانيان است. (انعام، آيه 162) پس همه زندگي اش محبانه و عاشقانه است؛ چنان که امام حسين(ع) و يارانش به تعبير اميرمومنان(ع) اين گونه بودند و کربلا جايگاه اين عشاق بود؛ چنان که امام علي(ع) مي فرمايد: هَيهُنا مَصَارِعُ عُشَّاق&zwnj;؛ اين جا همان جايگاه افتادن عاشقان.(</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">وقعة صفين، نصربن مزاحم المنقري، ص141 و 142؛</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">ابصارالعين في انصارالحسين، جمعي از نويسندگان، ص22.)</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">آنان برترين نوع زندگي را براي خدا به نمايش گذاشتند و برترين عبادتها محبتي را در قالب عشق به جا آوردند: أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَعَانَقَهَا وَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا؛ با فضليت ترين مردم کسي است که به عبادت عشق ورزد. پس با عبادت معانقه کند و آن را با قلبش به آن محبت ورزد و هماره عبادت ملازم و مباشر باشد.(کافي، ج 2، ص 83)</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">خدا درباره متوسطين از بندگان يعني بازرگانان و بردگان متقي مي فرمايد: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ؛ جز اين نيست که خدا تنها از متقين مي پذيرد.(مائده، آيه 27) يعني عمل صالح داراي ملکه تقواي الهي را مي پذيرد.</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"> <p style="text-align: justify;">اما درباره برخي ديگر که از سابقون سابقون و مقربان الهي هستند، مي فرمايد که خدا ذات ايشان را خريدار است و خودشان را مي پذيرد؛ چنان که درباره حضرت مريم (ص) مي فرمايد: فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ؛ پس پروردگار مريم او را به قبولي نيک پذيرفت و قبول کرد.(مائده، آيه 37) <span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">در اين آيه پذيرش خود مريم(ص) مطرح است، نه پذيرش عمل مريم؛ يعني خدا ذات او را به بهترين و نيک ترين شکل پذيرا است.</span></span></p> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">کسي عاشق است که ذات خويش را فقر محض مي يابد و به اين فخر عبادت مي کند؛ چنان که پيامبر(ص) مي فرمايد: الشَّرِيعَهُ أَقْوَالِي وَ الطَّرِيقَهُ أَقْوَالِي وَ الْحَقِيقَهُ أَحْوَالِي وَ الْمَعْرِفَهُ رَأْسُ مَالِي وَ الْعَقْلُ أَصْلُ دِينِي وَ الْحُبُّ أَسَاسِي وَ الشَّوْقُ مَرْکَبِي وَ الْخَوْفُ رَفِيقِي وَ الْعِلْمُ سِلَاحِي وَ الْحِلْمُ صَاحِبِي وَ التَّوَکُّلُ زَادِي وَ الْقَنَاعَهُ کَنْزِي وَ الصِّدْقُ مَنْزِلِي وَ الْيَقِينُ مَأْوَايَ وَ الْفَقْرُ فَخْرِي&rlm; وَ بِهِ أَفْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ؛ شريعت سخنانم و طريقت سخنانم (شايد افعالي) و حقيقت احوالم و معرفت سرمايه ام و عقل اصل و ريشه دينم و محبت اساس و پايه ام و شوق مرکبم و خوف رفيق مداراي من و علم سلاح من و بردباري مصاحب و همراه من و توکل ره توشه ام و قناعت گنج من و صداقت منزل من و يقين پناهگاه من و فقر فخر من است که بدان بر پيامبران و رسولان افتخار مي کنم.( مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج&rlm;11 ص 173 ، باب استحباب ملازمه الصفات؛ بحار الأنوار چاپ بيروت، ج&rlm;69، ص 30)</span></span></p> Mon, 15 Jan 2018 07:02:00 GMT «( آتشِ به فرمان )» http://sarcheshmeadaberfan.ParsiBlog.com/Posts/1700/%c2%ab(+%d8%a2%d8%aa%d8%b4%d9%90+%d8%a8%d9%87+%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86+)%c2%bb/ <p>&nbsp;<strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:fuchsia">نگاهي به تفسير ادبي عرفاني قرآن مجيد</span></strong>&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma;2 Titr&quot;;color:fuchsia">&nbsp;&nbsp; </span></strong>&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-size: 10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:fuchsia">&nbsp;&nbsp;( 1213&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><strong><strong><a href="http://sarcheshmeadaberfan.parsiblog.com/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20:%20Telegram.me/adabvaerfan" target="_blank"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><span style="color: #0000ff;">آدرس اين وبلاگ در تلگرام</span></span></strong></span></strong> :&nbsp;</span></span></strong></span></strong></a><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;">&nbsp; َ</span></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a class="example2" href="https://telegram.me/adabvaerfan" target="_top">https://telegram.me/adabvaerfan</a></p> <p style="text-align:center;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><strong><span style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:purple">سوره 27 : نمــل</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;color:purple">( مكّي</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;color:purple">ـ 93 آيه دارد</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;color:purple">ـ جزء </span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;;color:purple">نوزدهم</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:purple">ـ</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:purple">صفحه 377 )</span></strong><strong><span style="font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:purple"><br /></span></strong></p> <p style="text-align:center;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma; color:blue">(&nbsp;قسمت دوّم )</span></strong><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma; color:blue"><br /></span></strong></p> <p style="text-align:center;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:24.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:fuchsia;">&laquo;( آتشِ به فرمان </span><span style="font-size:24.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:fuchsia">)&raquo;</span><br />&nbsp;</p> <p style="text-align:center;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:24.0pt;line-height:200%; font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:fuchsia"><img class="irc_mi" style="margin-top: 19px;" src="http://foruz.ir/wp-content/uploads/2017/07/876r437d35-Religious-gif.gif" alt="نتيجه تصويري براي تصاوير متحرك مذهبي" width="478" height="356" /></span></p> <p style="text-align:right;line-height:200%;direction:rtl;unicode-bidi: embed">&nbsp;<strong><span style="font-size: 10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:fuchsia">( جزء</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:fuchsia">نوردهم</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;2 Titr&quot;;color:fuchsia">صفحه 377آيه 7&nbsp;)</span></strong></p> <p style="text-align:center;line-height:200%;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma; color:green">بسم الله الرحمن الرحيم</span></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:center;" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا </span></strong></p> <p style="text-align:center;" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">سَآتِيكُمْ مِنْهَا</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ</span></strong></p> <p style="line-height:200%"><strong><span style="font-size:16.0pt;line-height:200%; font-family:Tahoma;color:fuchsia;">&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size:16.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma;color:fuchsia;">ترجمه لفظي آيه شريفه :</span></strong></p> <p style="text-align:center;" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple;">[يادكن] هنگامى را كه موسى به خانواده خود گفت من آتشى به نظرم رسيد </span></strong></p> <p style="text-align:center;" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple;">به</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple;">زودى براى شما خبرى از آن خواهم آورد </span></strong></p> <p style="text-align:center;" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple;">يا شعله آتشى براى شما مى &rlm;آورم باشد</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple;">كه خود را گرم كنيد</span></strong></p> <p style="line-height:200%"><strong><span style="font-size:14.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma;color:fuchsia;">&nbsp;نگاهي ادبي و عرفاني به آيه شريفه :</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">آن شب كه </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">موسي</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> در </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">بيابان</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> به </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">حيرت</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> افتاد ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">از </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">مَديَـــــن</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> برفت و روي به</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:navy"> مصــــــر</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> نهاد ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">تا </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">مـــــــادر</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">دو خواهــــــر</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> خويش </span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">( همسران </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">قارون</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:navy">يوشع</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> )</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">را از آن جا بياورد ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">ولي </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">بيــــــــم</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> از </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">فزعون</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> ، پيوسته بر </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">دل</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> او بود ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">تا همي ناگاه </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">راه</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> را در آن </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">بيابان </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">گم</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> كرد !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">و شب بسيــــــــار تاريك مي بود ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">و راهي بسيــــار باريك ، </span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">و در آن </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">شب </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">تاريك و ديجور</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> ،</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">موسي</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> بود سخت </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">رنجـــــــــور</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">ميان </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">باد و باران</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">سرمــــاي ناسور!</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">برق درخشان</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">رعـــد غــــرّان</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">همسر</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> وي از درد </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">زا </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">نالان</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">خواست تا </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">آتشي</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> افروزد ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">آتش زنه</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> برداشت و بسيار بزد ؛ </span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">ولي </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">آتش زنه </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">جرقّـــــــه</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> بيرون نداد !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">موسي از سرِ </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">خشـــــــــــم و تنـــــــــدي</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">سنگ و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">آتش زنه</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> را بر زمين زد !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">خداوند</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> آن دو </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">شيء</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> را با او به </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">سخن</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> در آورد !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">آنها گفتنــــــــــــد : </span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">&nbsp;اي </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">موسي</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> ؛ </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">صفــــرا</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> مكن ، و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">خشم</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> مگير ؛ </span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">كه ما در </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">امــــر </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">مولاييم</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> ،</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">باطــــــن</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> مــــــــا پر از </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">آتش</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> است ،</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">اما </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">فرمان</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> نيست كه يك </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">ذرّه</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> بيرون دهيم !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">فرمان</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> رسيده كه </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">آتش</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> در </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">معدن</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> خود بماند !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">كه ما امشب </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">دوستي</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> را به </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">آتش خود</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> راه خواهيم داد ،</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">نوازشي</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> بر وي خواهيم كرد !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">... </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">إِنِّي آنَسْتُ نَارًا </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">... </span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">شگفتا !!!!!</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">آتشي</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> كه </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">خداوند</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">در دل </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">سنگ سخت</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> آفريد ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">موسي</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> نتوانست آن را </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">بيـــــــرون</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> آورَد ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">پس </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:fuchsia">نوري</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> كه در </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:blue;">دل عارف</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> نهاد ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">چگونه </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">شيطان </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:purple">لعين</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> مي تواند آن را ؛</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black">با و </span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:red">سوسه ي خود</span></strong><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"> بيرون كند ؟ !</span></strong></p> <p style="text-align:center" align="center"><strong><span style="font-family:Tahoma;color:black"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:16.0pt;font-family:Tahoma; color:fuchsia">راه طلبــت گــر آشــكارا بــودي</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:16.0pt;font-family:Tahoma; color:fuchsia"><br /></span></strong></p> <p style="text-align:left" align="right"><strong><span style="font-size:16.0pt;font-family:Tahoma;color:fuchsia">هر مرحلــه اي ز راه پيـدا بودي</span></strong></p> <p style="text-align:left" align="right"><strong><span style="font-size:16.0pt;font-family:Tahoma;color:fuchsia"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:16.0pt;font-family:Tahoma; color:fuchsia">گر راه تو افكنده به صحرا بودي</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size:16.0pt;font-family:Tahoma; color:fuchsia"><br /></span></strong></p> <p style="text-align:left" align="right"><strong><span style="font-size:16.0pt;font-family:Tahoma;color:fuchsia">عشّاقِ تو زُنّـــار ، چليپـا بودي !</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 50px;" src="http://bplus.ir/up/2013/03/0722.jpg" alt="تصوير مرتبط" width="478" height="293" /></p> Mon, 15 Jan 2018 07:01:00 GMT ناصر بوستاني از پيشگامان هنر عکاسي در بنار آب شيري http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/1862/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1+%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a+%d8%a7%d8%b2+%d9%be%d9%8a%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86+%d9%87%d9%86%d8%b1+%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d8%af%d8%b1+%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%b1+%d8%a2%d8%a8+%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d9%8a/ <p style="text-align: justify;">&nbsp;<img title="ناصربوستاني- بنارانه" src="http://cdn.persiangig.com/preview/I9B8Gi40NK/370.jpg" alt="هنري" width="94" height="150" /></p> <p style="text-align: justify;"><img title="بنارانه" src="http://cdn.persiangig.com/preview/vlMEyEr77U/هنر.gif" alt="هنري" width="92" height="31" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">در روزگاري نه چندان دور ، گرفتن عکس از روياهاي بزرگ برخي از مردم بود و خاصه </span>&nbsp;<span style="font-size: small;">فصل بهاران که فرا مي رسيد ، کمتر کسي شانس آن را داشت تا در کنار غنچه اي عکسي سياه و سفيد داشته باشد که سال هاي سال آن را نگهداري بکند و تاريخ را پشت آن بنويسد و به ديگران نشان بدهد و با وسواس آن از دست ديگران پس بگيرد .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اين روند در روستاي بنارآب شيرين تا همين اندازه نيز محقق نشده بود تا اين که جوانان جوياي کار عازم کويت شدند و با ديدن تکنولوژي و&nbsp; صنعت ، براي خود يا بستگانشان راديو خريدند و با خود آوردند و يا جعبه ي عکاسي تهيه کردند تا بخش کوتاهي از ثانيه ي عمر مردم را به صورت سياه و سفيد ، ثبت کنند . در آن دوره ، تعدادي انگشت شمار دوربين عکاسي داشتند .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اين روند تا دهه ي پنجاه ادامه داشت تا اين که بعد ها فيلم هاي رنگي آمد وکساني که دوربين داشتند ، عکسي گرفتند و فيلم آن را به عکاسي هاي برازجان رساندند تا &nbsp;از طريق آنان به شيراز و اصفهان برود و حداقل يک هفته بعد ، پس از انتظاري طولاني عکس ها به دستشان برسد .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">از دهه ي هشتاد ، به لطف تکنولوژي و امکاناتي مانند گوشي تلفن همراه که دم دست همگان است ، از هر صحنه اي به اندازه ي دلخواه فيلم و عکس تهيه مي شود تا حسرتي در دل ها نماند و ديگر جز براي عکاسان حرفه اي ، نيازي به دوربين عکاسي نيز نباشد .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img title="ناصربوستاني - بنارانه" src="http://cdn.persiangig.com/preview/I9B8Gi40NK/370.jpg" alt="هنري" width="187" height="300" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اگر به گذشته ي بنار آب شيرين برگرديم ، شايد به ندرت دوربين عکاسي را در دست کسي ديده باشيم اما تا آنجا که من به ياد مي آورم ، يکي از پيشگامان هنر عکاسي در بنار آبشيرين ، آقاي ناصر بوستاني فرزند علي باز است . وي با داشتن دوربيني کوچک با عکس هايي &nbsp;سياه و سفيد ، بخشي مهم از گذشته ي روستايمان را ثبت کرد و عکس هاي ماندگاري مربوط به دهه ي پنجاه شمسي گرفت . بوستاني عکاس حرفه اي نبود اما با وجودي که گرفتن عکس با هر فيلم ، معدود بود &nbsp;و پس از اتمام هر حلقه ي 12 يا 24 تايي ، هزينه ي خريد فيلم را نيز در پي داشت ، وي از هر چه دوست مي داشت عکس مي گرفت و&nbsp; بر تکيه به ذوقي که داشت مانع از فراموش شدن&nbsp; برخي از خاطرات بنار مي شد . ناصر بوستاني روزي که عکس مي گرفت ، نمي دانست که در آينده ي نه چندان دور ، هم خودش و هم هر عکس او ، براي هميشه در تاريخ بنار ماندگار خواهند شد . در دومين تماسي که شب بيست و دوم دي ماه 96 با ايشان داشتم ، وي قول داد تا اين گنجينه ي بزرگ را به رسم امانت در اختيار مجموعه کتاب هاي معرفي بنار آب شيرين بگذارد . بي شک اين اقدام ارزشمند ، نه تنها نام ناصر بوستاني را براي هميشه در صدر هنر عکاسي منطقه ثبت مي کند ، بلکه به نحوي شايسته ، بر غناي سري ده جلدي کتاب بنارآب شيرين مي افزايد .&nbsp;</span><span style="font-size: small;">به سهم خود اقدام شايسته ي وي را قدر مي دانم و به احترامش بر مي خيزم .&nbsp; محمد غلامي</span></p> Sun, 14 Jan 2018 22:02:00 GMT تشبيه انسان به ملخ در قيامت http://biran121.ParsiBlog.com/Posts/265/%d8%aa%d8%b4%d8%a8%d9%8a%d9%87+%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d9%87+%d9%85%d9%84%d8%ae+%d8%af%d8%b1+%d9%82%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%aa/ <p><img src="http://vestikavkaza.ru/upload/2017-05-15/14948675565919de648fbb12.66893721.jpg" alt="http://vestikavkaza.ru/upload/2017-05-15/14948675565919de648fbb12.66893721.jpg" width="458" height="305" /></p> <p>خداوند در قرآن مجيد حالات و صحنه هاي ديدني و وحشت بار&nbsp;</p> <p>انسان را در قيامت به اشکال گوناگون و گاهي تشبيه به ساير</p> <p>جانداران بيان فرموده است . به عنوان مثال در سوره القارعه</p> <p>آيه 4 مي فرمايد:<a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=101&amp;AID=4" target="_blank">&nbsp; يَوْمَ يَکُونُ النَّاسُ کَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ</a></p> <p>فراش به معني &laquo;ملخ &raquo; است در اين تشبيه قيامت مثل؛ زندگي ملخ که</p> <p>دسته جمعي حرکت و زمين را فرش مي کند ،گاهي ديوانه وار&nbsp; از اين</p> <p>طرف به آن طرف مي پرد و هدف مشخصي ندارد ،انسانها هم در آن</p> <p>روز ،اين طور صحنه اي را در پيش دارند که ديوانه وار از ترس و وحشت</p> <p>بدون هدف معيني به هر طرف فرار مي کنند تا شايد پناهگاهي پيدا کند.</p> <p>در اين که ملخ انتخاب شده است در تحقيقات اخير ملخ را مونتاژ شده از چند</p> <p>حيوان مي دانند.</p> <p>سرش مانند سر اسب ، چشمانش مثل چشمان فيل ، شاخش مانند</p> <p>گوزن ، گردنش مانندگاو ، سينه اش مانند سينه شير ، دمش مانند دم مار</p> <p>و بالش مثل کرکس مي ماند.</p> <p>جالب اين است که اين حيوانات نخبه و سطان حيوانات هستند. ملخ در ظاهر</p> <p>شبيه به آنهاست ولي در باطن و معنا نه تنها شبيه هيچ کدام از آنها نيست</p> <p>بلکه تنها هنرش لعاب دهانش سم و آفات مزراع است. انسان هم ظاهر زيبا</p> <p>و در باطن از هر نوع حيواني خصيصه اي دارد که در قيامت با آن صورت باطني</p> <p>محشور، مگر در دنيا با اعمال صالح آنها را فرشته خو کرده باشد.</p> <p>فراش به معني &laquo;پروانه &raquo; هم هست ؛ يعني همانطوري که اگر پروانه در دست</p> <p>قرار گيرد پودر و ذره ذره مي شود ، کردار انسان هم در آن روز ريز ريز مي شود تا</p> <p>به خوبي زير ذره بين قرار گيرد و به حساب همه اجزاي آن برسند.</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 14 Jan 2018 09:36:00 GMT «( شـواهـد شـريعـت )» http://sarcheshmeadaberfan.ParsiBlog.com/Posts/1699/%c2%ab(+%d8%b4%d9%80%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%80%d8%af+%d8%b4%d9%80%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%80%d8%aa+)%c2%bb/ <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;">نگاهي به تفسير ادبي عرفاني قرآن مجيد</span></strong>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>&nbsp;<strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;">&nbsp;( 1212 )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><strong><a href="http://sarcheshmeadaberfan.parsiblog.com/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20:%20Telegram.me/adabvaerfan" target="_blank"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><span style="color: #0000ff;">آدرس اين وبلاگ در تلگرام</span></span></strong></span></strong> :&nbsp;</span></span></strong></span></strong></a><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;">&nbsp; َ</span></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong></strong></strong></p> <p style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a class="example2" href="https://telegram.me/adabvaerfan" target="_top">https://telegram.me/adabvaerfan</a></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: purple;">سوره 27 : نمــل</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: purple;">( مكّي</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: purple;">ـ 93 آيه دارد</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: purple;">ـ جزء </span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: purple;">نوزدهم</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: purple;">ـ</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: purple;">صفحه 377 )</span></strong></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><strong><span style="font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: purple;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><strong><span style="font-size: 14.0pt; font-family: Tahoma; color: blue;">(&nbsp;قسمت اوّل )</span></strong></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><strong><span style="font-size: 14.0pt; font-family: Tahoma; color: blue;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 24.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;">&laquo;( شـواهـد شـريعـت </span><span style="font-size: 24.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;">)&raquo;</span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 24.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><br /></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><br /><span style="font-size: 24.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://s3.picofile.com/file/7694149351/p483_74257634124713594468.gif" alt="نتيجه تصويري براي تصاوير متحرك مذهبي" width="506" height="393" /></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;">( جزء</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;">نوردهم</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;2 Titr&quot;; color: fuchsia;">صفحه 376 آيه 214&nbsp;)</span></strong></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: green;">بسم الله الرحمن الرحيم</span></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 16.0pt; font-family: Tahoma; color: blue;">طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-size: 16.0pt; font-family: Tahoma; color: blue;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 16.0pt; font-family: Tahoma; color: fuchsia;">&nbsp;&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: 16.0pt; font-family: Tahoma; color: fuchsia;">ترجمه لفظي آيه شريفه :</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">طا سين</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;"> اين است آيات قرآن و [آيات] كتابى روشنگر</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;"><br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 14.0pt; font-family: Tahoma; color: fuchsia;">&nbsp;نگاهي ادبي و عرفاني به آيه شريفه :</span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">الله نام خداونـدي</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> است که </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">آيــات</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> او </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">دلائــل توحيــد</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> است </span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">رايــات</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> او </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">نشــان هاي تفـريــد</span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">اشارات او</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;"> شواهد شريعت</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> است و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">بشارات او</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;"> علامات حقيقت</span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">مصنوعات</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ؛ </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">نشان قـدرت</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> اوست و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">مخلوقـات</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ؛ </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">بيـان حکمت او</span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">موجـودات</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ؛ بر وجـود او </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">برهـان</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ، بدون </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">زيــادت</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">نقصــان</span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">هرچه در </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">وَهم</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> تو آيد که </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">وي</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> آنست ! </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">نه آنست</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">، </span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">بلکه </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">خالـق</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> آن است.</span></strong><br /><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 75px;" src="http://forums.mn66.com/uploads/03-2014/263520_mn66com.gif" alt="نتيجه تصويري براي طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ" width="478" height="244" /></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">اي جوانمــرد ؛ </span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">بدان که </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">کار خـدا</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> &nbsp;بنا بر </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">بي نيـــازي</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> است </span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">تقصيـر بنـده</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> بنـا بر </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">ضعـف و بيچـارگي است!</span></strong></p> <p style=" text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">او </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">ضعيفـان و بيچـارگان</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> را </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">دوست</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> دارد.</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><span style="font-size: 16.0pt; font-family: Tahoma; color: blue;">1 ـ طس</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ...</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">طـــاء</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> اشــاره به </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">طهــارت قـــدس خــداونــد</span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">سين</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> اشاره به </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">سناي عـــزّ و جـــلال او است ،</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">خـداونــد</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> به </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">طهارت قـدس</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> خود </span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و به </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">سناي</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;"> عــزت و جـلال</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> خـود </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">ســوگـنـد</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> يـاد ميكـنـد</span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">كـه هــركس به من </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">اميد رحمت</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> دارد </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">نوميدش</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> نكنم ، </span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و هركس به من </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">طمع</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;"> مغـفـرت</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> دارد </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">رَدَّش</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> نكـنـم ، </span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">هـرچه بنـده را </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">اميــد</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> است ، </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">فضـل</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> من </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">برتر</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> از آن است، </span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و هـرچـه از </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">بنــده </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">تقصـيـــر</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> است ؛</span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">بي نيازي من</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;"> بيشتــر</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> از آن است .</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: 16.0pt; font-family: Tahoma; color: purple;">اي جوانمــــرد ؛ </span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">بدان كه </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">كار خـداونـد</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> را بنا بر </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">بي نيازي</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> است ، </span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">تقصير بنده</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> بنا بر </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">ضعـف و بيچارگي</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> است !</span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">او </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">ضعـيـفــان و بيچــارگان</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> را دوست دارد .</span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">&nbsp;در خبــر است كه </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">موسي(ع)</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> از </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">خـداونـد</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> پرسيد: </span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">از ميان </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">آفريدگان</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ، </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">دوست تو</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> كيست؟</span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">تا </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">من</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> هـم او را </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">دوســت</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> بــدارم ، </span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">نــدا رســيـــد اي </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">موسي</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ، </span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">هر </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">درويش </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">شكسته</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">كوفته</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">زير بارحكـم ما</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;"> فـرسوده</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ، </span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">دوست</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> من است و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">مؤمنـان</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> آنان را عـز</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">ي</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">ــز شمرند ، </span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">چه ؛ كه ايشان </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">برداشتگان </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">لطفند</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">بركشيدگان </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">فضل</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">! </span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و چون روز </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">قيامت</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> شود از جانب </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">خـداونـــد</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> نـــدا رسـد: </span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">كجايند كساني</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> كه در دنيا </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">درويشان</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> را ؛</span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">&nbsp;به ديده </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">شفـقـت و محبت</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> نگريستند؟ </span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">و به ايشان </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">احسان</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> كردند ، </span></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">برويد در </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">بهشت </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">امن و امان</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">، </span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;">ايمــن و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: fuchsia;">شــــــــــاد</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> ، از </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: red;">تــرس</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> و </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: purple;">انــدوه </span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: blue;">آزاد</span></strong><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"> !</span></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><span style="font-family: Tahoma; color: black;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: purple;">جــوينـــده ي تو همچــو تو فـردي بايد&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></em></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: purple;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: purple;">&nbsp;آزاد&nbsp;ز هـر عـلــت و دردي بـايـــــد</span></em></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: purple;"><br /></span></em></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: purple;">زان مي نرســد به وصــل تــو&nbsp;هيـچ کسي&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></em></strong></p> <p style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><strong><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: purple;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></em></strong></p> <p style="text-align: left;" align="right"><strong><em><span style="font-size: 16.0pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: purple;">&nbsp;کاندرخـور غـم هـــاي تو مــردي بايد !</span></em></strong></p> <p style="text-align: center;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 47px;" src="http://vahdatevojood.com/uploadfile/file_portal/site_1004_web/file_portal_end/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/editor/%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.jpg" alt="نتيجه تصويري براي طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ" width="478" height="299" />&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="irc_mi iWwsnvKPPygU-pQOPx8XEepE" style="margin-top: 62px; cursor: pointer;" src="http://netangel.ir/wp-content/uploads/2016/06/%DA%86%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%AC%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F.gif" alt="" width="470" height="264" /></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><strong>السلام عليک يا مولاي يا اباصالح المهدي</strong></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><strong><br /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>اين جمعه هم گذشت و نيامديد آقـــا !</strong></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><br /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><strong>شايد ما همچنـــــان سرگــــــرم دنيـــا و زنـــــدگي خويشيــم</strong></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><strong><br /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><strong>ولي هر روزه براي تعجيل در<span style="color: #ff0000;"> ظهـــــــــور</span> مبارکتــــــان </strong></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><strong><br /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;"><strong>دعــــاي فــــــرج بر لب داريـــــــم</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img id="irc_mi" style="margin-top: 20px; cursor: pointer;" src="http://axgig.com/images/85248809611463624903.gif" alt="" width="470" height="350" /></p> Sun, 14 Jan 2018 07:26:00 GMT گمان بد = گناه http://iman86.ParsiBlog.com/Posts/236/%da%af%d9%85%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d8%af+%3d+%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87/ <p style="text-align: justify;">بسم الله ...</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">در قرآن کريم <strong>سوء ظن</strong> و <strong>گمان بد</strong> بسيار نهي شده به گونه اي که بيان شده بعضي از گمانها، گناه است.</p> <p style="text-align: justify;">شايد با خودتون بگيد گمان بد چرا بايد گناه باشه؟ خب دست خودمون نيست يهو فکر نامربوط نسبت به شخصي به ذهنمون مياد.</p> <p style="text-align: justify;">تا اينجاي مسأله درسته، ولي مديريت اين فکر منفي با خود ماست. اينکه آيا ما به اين گمان بد اهميت ندهيم و نگذاريم فکرمون را مشغول کنه، يا اينکه انقدر ذهنمان را درگير اين سوء ظن کنيم و دنبالش را بگيريم، و انقدر تجسس کنيم که گناه هاي بعدي را در پي داشته باشه. ميدونيد که تجسس خودش غيبت، تهمت و خيلي چيزاي ديگه به همراه مياره.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">خداوند متعال در آيه 12 سوره حجرات مي فرمايد:</p> <p style="text-align: justify;">(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ).</p> <p style="text-align: justify;">&laquo;اى كسانى كه ايمان آورده&rlm; ايد! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمانها گناه است&raquo;!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br />&amp; مختصري از تفاسيري که براي اين آيه آمده است:</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">منظور از اين نهى، نهى از ترتيب آثار است. يعنى هر گاه گمان بدى نسبت به مسلمانى در ذهن شما پيدا شد، در عمل كوچكترين اعتنايى به آن نكنيد، طرز رفتار خود را دگرگون نسازيد و مناسبات خود را با طرف تغيير ندهيد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>پرسش:</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ظنّ يا گمان، يک فعل قلبي و خارج از اختيار انسان است؛ انسان بي&zwnj;اختيار به مردم بدبين مي&zwnj;شود. بنابر اين چگونه ممکن است کسي را که قادر بر ترک کاري نباشد، به ترک آن کار فرمان دهيم.</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>پاسخ:</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp; نهي از ظنّ و گمان بد به سه معني است:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>1. نهي از مقدّمات گمان بد. به اين معني کاري را که سبب ايجاد بدبيني مي&zwnj;شود از آن پرهيز کنيد؛</li> <li>2. گمان بد را که در شما ايجاد شده است با توجيهات برطرف نماييد؛</li> <li>3. به گمان بد ترتيب اثر ندهيد يعني در پي آن کسي را متـهم نکنيد و از او غيبت نماييد.</li> </ul> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>نکته:</strong></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از اين که فرمودند از بسياري از گمان&zwnj;ها دوري نماييد، يا مقصود اين است که تعداد گمان&zwnj;هاي بد به نسبت به گمان&zwnj;هاي خوب، بسيار است يا مقصود اين است که گمان&zwnj;هاي بد بدون مقايسه با گمان&zwnj;هاي خوب، بسيار است.</p> Sun, 14 Jan 2018 07:26:00 GMT سياهي لشکر دشمن http://samamos.ParsiBlog.com/Posts/1392/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%87%d9%8a+%d9%84%d8%b4%da%a9%d8%b1+%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86/ <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">برخي از مردم در جامعه نقش سياهي لشکر دشمن را بازي مي کنند، بي آن که متلفت چنين بازيگري و بازي خوردن از سوي دشمن بشوند. اينان شايد دشمن داناي ملت خود نباشند، ولي به هيچ حقيقتي دوست ناداني هستند که بيش تر از دشمن دانا آسيب مي رسانند. از اين روست که در قرآن برخي از مستضعفان که از دشمنان خواسته و ناخواسته پيروي و تبعيت مي کنند، در همان حد و اندازه دشمنان دانا و مستکبران ظالم عذاب مي شوند نه کم تر.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">خدا در قرآن مي فرمايد: قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ؛ مي گويد: در ميان امتهايى از جن و انس كه پيش از شما بوده&rlm; اند داخل آتش شويد. هر بار كه امتى در آتش درآيد، همكيشان خود را لعنت كند تا وقتى كه همگى در آن به هم پيوندند. آنگاه پيروانشان در باره پيشوايانشان مى&rlm; گويند: پروردگارا اينان ما را گمراه كردند. پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده! خدا مى&rlm; فرمايد: براى هر كدام عذاب دو چندان است؛ ولى شما نمي دانيد. (اعراف، آيه 38؛ و نيز احزاب، آيه 67؛ عنکبوت، آيه 13)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">علي بن أبي حمزة مي گويد: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي عن أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت له عليه فأذن له فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبى لهم الفئ &nbsp;ويقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل..؛ دوستي از نويسندگان بني اميه داشتم. روزي به من گفت: از برايم نزد ابي عبدالله اذن ديدار بگير! پس برايش اذن گرفتم و ايشان به ديدار امام (ع) آمد. پس وقتي وارد شد، سلام کرد و نشست. سپس گفت: فدايت شوم! من در ديوان اين قوم يعني بني اميه هستم. پس از دنيا ايشان ثروتي بسيار در اختيارم قرار گرفت که من از آن چشم پوشيدم. پس امام ابوعبدالله صادق(ع) فرمود: اگر براي بني اميه افرادي نبود که برخي به نگارش و برخي براي گردآوري زکات و خراج و براي جنگ و کشتار و گواهي ايشان وارد عمل نمي شدند، آنان نمي توانستند حق ما را از ما سلب کنند و بگيرند؛ و اگر توده هاي مردم آنان را به حال خودشان رها مي کردند، بني اميه دنبال چيزي نمي رفتند مگر آن که به آن دست نمي يافتند. جوان پرسيد: آيا براي من راه گريزي است؟ حضرت فرمود: اگر بگويم انجام مي دهي؟ گفت : آري... اين جوان چنين کرد.( کافي، ج 5، ص 106)</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;">پس همين مردم که نقش سياهي لشکر را براي ستمگران و مستکبران را بازي مي کنند به همان ميزان در ظلم&nbsp;و ستم نقش دارند؛ پس اگر رهبران کفر و ضلالت دو گناه بزرگي را انجام مي دهند که شامل : 1. کفر ورزيدند؛ 2. ديگران را گمراه کردند؛ هم چنين اين توده هاي مردم به عنوان سياهي لشکر کفر نيز دو گناه مرتکب شدند: 1. از کفر پيروي کردند؛ 2. اجازه دادند تا در خانه حق و هدايت بسته شود.</span></span></p> Sun, 14 Jan 2018 07:26:00 GMT